Med ny organisering har kommunen nå fått på plass en egen SLT-koordinator.

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

- Det gjøres mye godt arbeid knyttet til dette i Bodø i dag, og det er et godt samarbeid mellom kommunen og politiet. Nå skal vi sammen utvikle dette samarbeidet til å bli enda bedre, sier Hege Bohlin som i februar startet i denne jobben.

Viktig satsing
Thomas Thorshaug, kommunens politikontakt og leder av forebyggende team i Nordland politidistrikt, er svært glad for denne satsingen.

- Vi i politiet er veldig glad for at det nå er en SLT-koordinator på plass i Bodø kommune. Det skaper grunnlag for å sette forebygging på kartet i enda større grad, sier Thorshaug.

 Han påpeker at forebygging er en av de viktigste satsingsområdene for politiet.

- Men politiet kan ikke forebygge alene. Politiet ønsker og er forpliktet til å jobbe tverrfaglig, og det er helt naturlig med et godt samarbeid med kommunene. Forebygging må skje i alle ledd før utfordringene kommer. Ofte går uønskede hendelser for langt uten at samfunnet rundt utfordringene tar grep. Forebygging må implementeres som tenkning i alle institusjoner som jobber med barn og unge, sier Thomas Thorshaug.

Bindeledd
SLT- koordinatoren skal være et bindeledd for å sikre at alle som jobber med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, har felles problemforståelse og at de samordner tiltak og gjennomføring av disse.

- Jeg opplever et stort engasjement for å få jobbet enda bedre og mer systematisk på dette området. De ulike etatene og aktørene er gode på sine felt, men vi har mer å hente på å dra nytte av hverandres kunnskap og handlingsrom, sier Hege Bohlin.

SLT-koordinatoren jobber tett med andre koordinatorer i kommunen, blant annet innen folkehelse, boligsosialt, mangfold og integrering.

- Vi har alle et ansvar
Et viktig mål med SLT-koordinatorens rolle er å sørge for at alle aktørene i lokalsamfunnet skal bli godt kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, slik at det blir enklere å jobbe forebyggende.

De ulike avdelingene i kommunen, næringsliv, universitet, sykehus, frivillige organisasjoner og trossamfunn hører alle med i dette nettverket, påpeker Bohlin.

- Det er vanskelig å ramse opp alle som spiller en viktig rolle i dette arbeidet – fordi det er så mange. Vi har alle et ansvar for at barn og unge skal ha trygge og gode oppvekstsvilkår, sier Bohlin og fortsetter:

- Målet er å identifisere risikogrupper og sette inn tiltak fra et samlet hjelpeapparat – så tidlig som mulig.

- Prioritert oppgave
Å få på plass en SLT-koordinator i kommunen er blant annet et resultat av samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og Nordland politidistrikt som ble signert av ordfører Ida Pinnerød og politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen i politirådets møte i oktober 2018.

- Dette har vært en prioritert oppgave fra min side, og jeg er derfor veldig glad for at Hege Bohlin nå er i full gang med samarbeidet med politiet om det forebyggende arbeidet, sier ordfører Ida Pinnerød.

I politirådet i Bodø møtes politisk og administrativ ledelse i kommunen og ledelsen i politiet flere ganger i året.

Blant politirådets hovedoppgaver er nettopp å samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak.

- Å jobbe forebyggende er helt avgjørende når vi skal bygge en god oppvekst-by. Da er samarbeidet mellom politi og kommune avgjørende, og jeg ser virkelig fram til det videre arbeidet, sier Ida Pinnerød.

Fakta:

  • SLT står for: Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.
  • SLT er en modell for hvordan man koordinerer kunnskap og ressurser mellom politi, kommune og andre aktører.
  • Lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid skjer når politiet og kommune samordner sin innsats og sine ressurser.
  • Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å:

         - satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stedet for å reparere i ettertid

         - analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår

         - sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet.