Beredskapshjem bør ha god kompetanse på barn, og de må ha evne til å hjelpe å støtte barn som er i krise. Et beredskapshjem må også være forberedt på en viss uforutsigbarhet i hverdagen. Det er en fordel om man er to voksne i et beredskapshjem, og om man har egne barn er det viktig at man også greier å ivareta deres behov. Det må fungere for hjemmet å ta imot barn i alle aldersgrupper..

I et beredskapshjem er den ene av foreldrene betalt som oppdragstaker på heltid, for å kunne ha dette som en jobb. Bodø kommune tilbyr de samme økonomiske rammevilkårene som Bufetat, og godgjøring gis etter avtale i forhold til kompetanse og ansiennitet. I Tillegg til godtgjøring mottar beredskapshjemmet utgiftsdekning etter KS sine satser for fosterhjem. Det er friperioder etter hver plassering og 5 uker ferie. Beredskapshjem får også fast veiledning og avlastning.

Interesserte som ønsker å bli beredskapshjem tilbys også opplæring, og vi gjør en vurdering med tanke på de behovene barn har når de plasseres i beredskapshjem.