75 55 50 00

Du er her:

Fritt skolevalg

Bystyret vedtok 25.04.13 at det fra skoleåret 2014-2015 innføres en ordning med fritt skolevalg

En slik ordning medfører at man i tillegg din den lovfestede til retten til å gå på nærskolen, vil ha økt mulighet for å bytte til den skole man ønsker.

Ordningen med fritt skolevalg medfører imidlertid ikke at man har rett til å gå på skolen man ønsker. Det kan f.eks. være at den skolen man ønsker ikke har kapasitet til å ta inn flere elever. Kommunen er da ikke pliktig til å tilby plass på denne skolen. Ordningen er søknadspliktig

Søknadsfrister:

For at skolene skal kunne planlegge bruk av kompetanse og ressurser til det beste for elevene, er det for elever som skal begynne i 1. klasse og 8. klasse satt søknadsfrist til 1. desember.

Søknad gjøres elektronisk via ID-porten. For de som ikke har elektronisk innlogging kan man kontakte sevicetorget og søke manuellt.  

Rutiner for søknad om å benytte seg av fritt skolevalg:

Man søker via ID-porten: Fritt skolevalg

Dersom det, etter at et antall tilflyttingsplasser er avsatt, er ledig kapasitet på omsøkt skole skal søknaden innvilges. Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser, foretas utvelgelse etter følgende prioriterte kriterier:

  1. Bostedets nærhet til skolen
  2. Søsken ved skolen
  3. Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  4. Sosiale og/eller medisinske forhold
  5. Ønske om miljøskifte
  6. Praktiske årsaker; nærhet til foreldres arbeidssted, søskens barnehage med mer
  7. Søker mener at ønsket skole er bedre tilpasset barnets behov enn nærskolen
  8. Eventuelt andre tungtveiende årsaker

Utgifter til skoleskyss vil i utgangspunktet bare ble innvilget dersom man iht. opplæringsloven har krav på skyss til sin nærskole.