§ 1.      Forankring

Flerkulturelt råd er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-7.

 

§ 2.      Formål

Flerkulturelt råd er et rådgivende organ for Bodø kommune.

Rådet skal bidra til et inkluderende Bodøsamfunn gjennom å fremme interesser og synspunkter på vegne av Bodøs internasjonale befolkning inn mot politisk og administrativt nivå.

 

§ 3.      Funksjon og oppgaver

Flerkulturelt råd skal forelegges alle saker som har betydning for Bodøs flerkulturelle befolkning, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal legges fram så tidlig at uttalelser fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal spesielt ha fokus på å:

  • være verksted og gi råd om utvikling av tiltak som bidrar til integrering, inkludering, mangfold og deltakelse fra det internasjonale miljøet i Bodø.
  • ivareta gode oppvekstsvilkår for barn og unge som representerer den internasjonale befolkningen i Bodø.

Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i referansegrupper i planprosesser som faller innenfor rådets arbeidsområde.

Rådet er partipolitisk uavhengig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for bystyret.

 

§ 4.      Sammensetning og valg

Flerkulturelt råd velges av Bodø bystyre i medhold av kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire år og følger kommunevalgperioden.

Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fem medlemmer skal være foreslått av organisasjoner som representerer personer med innvandrerbakgrunn/Bodøs internasjonale befolkning, og to medlemmer skal velges blant bystyrets medlemmer. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Det skal velges varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene fra organisasjonene og for medlemmene fra bystyret.

Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal valgnemnd, som innstiller til bystyret.

Bystyret velger selv leder og nestleder. Leder skal fortrinnsvis velges blant medlemmene fra organisasjonene.

 

§ 5.      Møter og saksbehandlingsregler

Flerkulturelt råd avholder møter i henhold til møteplan vedtatt av bystyret, og ellers når leder eller 1/3 av medlemmene krever det.

Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato medregnet.

Minst halvparten av medlemmene må være til stede på møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig.

Rådmannen eller en representant for rådmannen har møte- og talerett i rådet.

Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til medlemmene, ordfører, rådmann, komiteledere og berørte parter.

For rådets virksomhet for øvrig gjelder kommunelovens, forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer.

 

§ 6.      Møte- og talerett i andre organer

Flerkulturelt råd gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av bystyremøter. Dersom taletid ønskes benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat senest to dager før møtet.

 

§ 7.      Godtgjøring

Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til Bodø kommunes godtgjøringsreglement for folkevalgte.

 

§ 8.      Sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet.

Den faglige oppfølgingen av arbeidet i rådet ivaretas av mangfoldskoordinator i Bodø kommune.

 

§ 9.      Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene skal vedtas av bystyret.

 

§ 10.    Budsjett

Flerkulturelt råd skal ha eget budsjett.

 


Last ned vedtektene som eget dokument her. (PDF, 142KB)