75 55 50 00

Du er her:

Ergoterapi og fysioterapitjenesten for barn og unge

Hva kan vi bidra med:
Ergoterapi- og fysioterapitjenestens hovedoppgave er å yte helsetjenester av helsefremmende og forebyggende karakter. Målgruppen er barn og unge fra 0 – 18 år som har funksjonsnedsettelse, motoriske, kognitive og/eller sansemessige vansker.

Tjenesten har aktivitet og deltagelse som mål med sitt arbeid, og skal bidra til at barn og unge kan delta i dagliglivets aktiviteter, uavhengig av sitt funksjonsnivå.

Ergo- og fysioterapeutene gjør undersøkelser og kartlegger hvilke utfordringer funksjonsnedsettelser kan gi i hverdagen. Ut i fra det enkelte barn/ungdoms ønsker og behov, iverksettes tiltak som kan være:

  • å trene på motoriske ferdigheter og aktiviteter
  • rådgivning og veiledning
  • tilrettelegging av omgivelser
  • formidling av hjelpemidler

Ergoterapeutenes kjernekompetanse er å jobbe med barn og unges aktivitetsutførelse, tilrettelegging av aktiviteter og fremme inkluderende omgivelser.

Fysioterapeutenes kjernekompetanse er kropp, bevegelse og funksjon. Herunder kunnskap om hvordan kroppslige reaksjoner og sykdommer kan henge sammen med opplevelser og livssituasjon.

Vi utfører våre tjenester der barna er; i barnehage og skole, hjemme/fritid og på familiesenter. I tillegg har vi treningssal og behandlingsrom i våre lokaler på Alsgården som vi bruker der det er mest hensiktsmessig.

Hvordan komme i kontakt med oss:

Ved behov for bistand fra ergoterapeut og/eller fysioterapeut, kan du fylle ut henvisningskjemaet som du finner i kolonnen til høyre, skriv ut og send i posten til:

Bodø kommune
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten til barn og unge
Postboks 319, 8001 Bodø

Grunnet personopplysninger og datasikkerhet anbefaler vi at du ikke sender skjema med e-post.

Etter at skjemaet er mottatt og registrert hos oss, vil du bli kontaktet med brev eller telefon for informasjon om når vi kan starte opp. Vi har prioriteringsnøkkel som definerer tidsfrister for oppstart av henviste saker. Ut i fra problemstillingen skal vi ta kontakt innen 1 uke, 1 måned eller 3 måneder.

Besøksadresse:
Alsgården
Notveien 17, 5. etg.
8013 Bodø

Avdelingsleder: Kristin Schjenken Navjord
Telefonnummer: 75 55 55 00