75 55 50 00

Du er her:

تازه در بودو (Dari)

articleimage

Rune Nilsen / www.nordnorge.com / Bodø

جهت سهولت برای شما، که تازه به بودو نقل مکان کرده اید ، یک عده معلومات جمع آوری گردیده است، امید واریم برای تان مفید باشد.

 راه پیداکردن به عنوان مهاجر در بیروکراسی نارویژی میتواند کار مشکل باشد.

برای معلومات مزید به مرکز خدمات (servicetorg) مراجعه نمایید. مرکز مذکور راجع به خدمات شاروالی و همچنان عرصه های دیگر معلومات کافی دارد و می تواند شما را به مرجع مربوطه راهنمایی نماید.