Hva

Teknisk avdeling skal rydde opp i avløpsforholdene i området med målsetting om bedre overvannshåndtering og separering av spillvann og overvann. Det skal etableres nytt overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien.

Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca 1540 m.

I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca 4000 m.

Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og belysning.

Hvor

Vestbyen

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i opprydding av avløpsnettet i sentrum.

Det kommunale avløpsnettet skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning.

Avløp fra boliger som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal også separeres.

Overflater i Hernesveien er en del Bypakke bodø og siste gjenstående del av Hernesveien.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Norconsult

Entreprenør: Mesta AS

Når

Byggetid: juni 2021 - september 2023

Kostnad

Avsatt i budsjettet: ca. 90 mill