Hva

Kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta skal bli tilgjengelig for alle, med flere fine utsiktspunkt og rasteplasser, og mange hvilebenker underveis. Strekningen er til sammen 6,5 km, og deler av den skal bygges ut i samarbeid med private utbyggere av nye boligområder.

Første 1,2 km fra friluftsområdet i Bodøsjøen til Blokkan ble etablert i 2011 i regi av STImuli-prosjektet, og er blitt svært populær.

Arkitektkonkurranse ble gjennomført i 2018. Landskapsarkitektene SLA Norge vant konkurransen om å designe kyststien med sitt forslag "Naturfølelsen".

Forprosjektet ble gjennomført fra januar til august 2019 med brukermedvirkning som et viktig grunnlag i arbeidet.

Arbeidet med detaljprosjektering startet opp 10. mai 2021 og skal være ferdig innen 1. desember 2021. Etter anbudsrunde ble dette oppdraget tildelt SLA i samarbeid med COWI og Rintala Eggertsson Architects.

I detaljprosjekteringen inngår også et samarbeid med Teknisk avdeling om planlegging av avløpsanlegg på deler av samme strekning, inkl. tre nye pumpestasjoner. Dette anlegget skal kobles på det nye renseanlegget i Stokkvika.

Hvor

Fra Bodøsjøen - Mørkvedbukta

Hvorfor

Den planlagte kyststien mellom Bodøsjøen og Mørkvedbukta vil komplimentere nærturtilbudet i Bodø, som lavterskeltilbud nært store boligområder, som miljøvennlig, trygg transportåre og ved å knytte sammen viktige friluftsområder langs fjorden.  

Kyststien skal være for alle og universell utforming er et viktig prinsipp i utformingen, sammen med ivaretakelse av landskap og naturverdier.

Hvem

Bodø kommune v/OK-avdelingen er prosjektansvarlig.

Når

Kontrahering av entreprenør planlegges vinter 2022, med antatt igangsetting av markarbeider vår 2022.

Prosjektet ferdigstilles 2023.

Kostnad

Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 50 millioner.