Hva

Statens vegvesen planlegger å ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden. I den forbindelse skal Bodø kommune sanere/skifte ut VA-ledninger i Nordstrandveien, og også nødvendige ledninger i tilknytning til Nordstrandveien. 

Utenom selve Nordstrandveien vil VA-ledninger i Rønvikveien bli sanert fra Rønvikkrysset til Myrvollveien. Det skal også legges en avløpstrase fra Rønvikkrysset langs Nordstrandveiens sørside, videre under jernbanen og ned til Teglverksveien . 
En del overvannsledninger nedstrøms Nordstrandveien skal skiftes ut med større ledninger eller legges ny for å oppnå tilstrekkelig kapasitet. 

Det kommunale avløpsnettet i Nordstrandveien skal bygges om fra fellessystem (ett-rørsystem) til separatsystem (to-rørsystem) der hvor det ikke er slik i dag. Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Tilstøtende eiendommer vil også pålegges å separere avløpene fra sine bygninger dersom de ikke er separert. Informasjon om dette vil bli sendt til de berørte husstandene.

Hvor

Nordstrandveien med nærområder i Rønvik.

Hvorfor

Den kommunale delen av prosjektet må gjøres samtidig med at Statens vegvesen oppruster Nordstrandveien, dette for å hindre unødvendig fremtidig graving i den nyopprustede Nordstrandveien. 

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og utbygging
Prosjekterende: Multiconsult ASA
Entreprenør: ikke avklart

Når

Byggetid: Høst/vinter 2019/2020 - 2021

Arbeidene er planlagt utført i etapper. 
Arbeidene i den første etappen starter med ny rundkjøring i krysset ved Mælen. Så antas prosjektet og flyttes seg etappevis østover mot Rønvikkrysset. 

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 43,5 mill. 
Budsjettsum omfatter kun kommunale VA-arbeider og inkluderer ikke oppgradering av selve Nordstrandveien med fortau, sykkelfelt og overvannssystem. Dette bekostes av Statens vegvesen.