75 55 50 00

Bostøtte

articleimage

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknader og har all kontakt med søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen

Besøksadresse: Servicetorget, Havnegata 9, 8006 Bodø

Postadresse: Bodø kommune, servicetorget i Misvær, 8100 Misvær

Telefon: 75 55 50 00

Sjekk om du kan få bostøtte

På husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20 i påfølgende måned.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktig opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbanken.no 

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte