Leie av kommunal bolig er et tidsbegrenset tilbud og leiekontraktens varighet vil være inntil 3 år. Dersom du fortsatt fyller kriteriene for å bo i kommunal utleiebolig, kan du søke om fornyelse av leiekontrakten.

Hvor stor leilighet du kan få tildelt dersom du fyller kriteriene, vil avhenge av husstandens størrelse. Det kan søkes om kommunal bostøtte til delvis dekning av husleien for de med lav/ingen inntekt.

Målgruppe

Dersom du er bostedsløs, sosialt vanskeligstilt og ikke har greid å skaffe deg bolig på egen hånd, kan du søke om å få leie av kommunens leiligheter. Du må oppfylle minst en av kriteriene:

Kriterier/vilkår

  • Er uten selvstendig bolig
  • Bor på tidsbegrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse og det er mindre enn 6 mnd igjen av  leietiden
  • På grunn av sykdom eller andre sosiale problemer har behov for endring av nåværende boforhold
  • Bor i en bolig som er erklært helsefarlig
  • Du må være fylt 18 år
  • Økonomi i seg selv er ikke grunn nok til å få kommunal bolig

Dersom du skylder husleie for tidligere kommunal leilighet må dette ordnes opp i før ny søknad blir behandlet. Har du lån i kommunen som er misligholdt, må det være kommet til en nedbetalingsavtale før søknaden behandles.

Søknad om bytte av kommunal bolig

Dersom du bor i en kommunal utleiebolig, kan du søke om å få bytte til annen bolig. Se kriterier.

Det er streng praksis ved søknader om bytte.

Kriterier/vilkår for bytte av kommunal bolig

  • Leiligheten er uegnet pga helsemessige årsaker
  • Det er forandringer i husstandens størrelse (større eller mindre)
  • Leiligheten er uegnet på grunn av andre tungtveiende sosiale forhold