75 55 50 00

Du er her:

Bodøs historie

articleimage

Bodø kommune skriver et nytt bokverk om Bodøs historie, som vil bli utgitt i fire bind. Det skal være en bred, lett tilgjengelig og forskningsbasert framstilling som dekker hele Bodø-området. Mer om prosjektet finnes på hjemmesiden som er lenket til på høyre side.

Bodø bys 200 årsjubileum 2016

Bodø kommune står foran et markant jubileum i 2016. Den 20.mai 1816 ble Stortingets vedtak om å tildele Bodø privilegier som kjøpstad sanksjonert og underskrevet av kongen. Et nytt historisk verk behøver ikke å knyttes til noe jubileum, men det er en gunstig anledning for å skape større bevissthet og engasjement omkring Bodø-områdets historie.

Hvorfor skrive en ny Bodø-historie?

Det er tidligere skrevet en byhistorie for Bodø og en bygdebok for Bodin. Axel Coldevins verk om Bodø by er utgitt i to utgaver, en fra 1937 og en fra 1966. Den generelle bygdeboka for Bodin kom ut i 1961. I tillegg kommer det omfattende arbeidet med gårds- og slektshistorien for Bodin fra 2004, og gårds- og slektshistorien for Skjerstad som avsluttes i 2013. Coldevins Bodø-historie er et solid historisk verk som gir mye god informasjon om byens utvikling fra 1800 til 1966.

Likevel er det mye som har skjedd etter dette som aktualiserer et nytt historieprosjekt. I dag vil det for eksempel være naturlig å vie større plass til emner som Coldevin var lite opptatt av, blant annet kvinners vilkår i bysamfunnet, men også hverdagsliv og levevilkår generelt. I tillegg vil tida før 1816 dekkes bedre og tida etter 1945 bli en viktig del av dette nye historieverket.

Bodø-området vesentlig utvidet siden 1966

Den viktigste endringen som har skjedd det siste hundreåret, som får konsekvenser for skrivingen av nytt lokalhistorisk verk, er endringene i kommunegrensene etter 1960. I 1964 ble Kjerringøy kommune slått sammen med Bodin, og fra 1.hjanuar 1968 ble den store kommunesammenslåingen satt i verk: Bodø og Bodin. I 2005 ble også Skjerstad kommune slått sammen med Bodø.  

I dette nye historieverk får vi en samlet framstilling av den nye kommunen etter 1968 og utviklingen av Bodin, Kjerringøys og Skjerstad før 1968 blir trukket inn. Det vil dermed bli et forsøk på å skrive hele Bodø-områdets historie, også for den tida de ikke var underlagt samme administrasjon.

Lokalhistorisk kunnskap til Bodøs befolkning  

Noe av målsettingen ved å skrive Bodøs historie er å øke bevisstheten om dette temaet. Arbeidet vil være en kjærkommen anledning  til å skape større interesse for lokalhistorien. Derfor blir det viktig at forfatterne underveis i prosessen også holder foredrag, skriver kortere artikler og benytter internett for å komme i kontakt med publikum.

Det er mange forskjellige faktorer som har vært drivende for å få skrevet Bodøs historie på nytt. Den viktigste grunnen er ganske enkel: troen på at det er viktig å skaffe fram ny kunnskap om områdets historie.