§  1.     Forankring

Bodø ungdomsråd er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12.

 

§ 2.      Formål

Bodø ungdomsråd er et rådgivende organ for Bodø kommune i alle saker som gjelder barn og ungdom, og skal sikre medvirkning fra ungdom i Bodø kommune. Ungdomsrådet skal jobbe for at Bodø skal være en god kommune for barn og unge.

 

§ 3.      Funksjon og oppgaver

Bodø ungdomsråd skal forelegges alle saker som gjelder barn og ungdom, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal legges fram så tidlig at uttalelser fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i referansegrupper i planprosesser som faller innenfor rådets arbeidsområde.

Representantene fra ungdomsrådet skal være et bindeledd mellom elevrådene og ungdomsrådet.

Rådet er partipolitisk uavhengig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for bystyret.

 

§ 4.      Sammensetning og valg

1) Rådet

 • Bodø ungdomsråd velges av bystyret og består av ett medlem fra hver ungdomsskole og to fra hver videregående skole i kommunen. Det skal velges personlige varamedlemmer.
 • Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
 • Hvert enkeltkjønn skal være representert med 40 prosent.
 • Bystyret skal velge én bystyrerepresentant med vara som har møteplikt og talerett på rådsmøtene. Den politisk valgte representanten velges for fire år.
 • Rådet har en valgperiode på ett år. Valget skal gjøres innen 20 oktober hvert år.
 • Medlemmene skal representere skolen og elevrådet man kommer fra, i rådet. Hvert medlem skal holde sin vara opplyst om rådets virksomhet.

 

2) Styret

 • Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret skal velges for ett år.
 • Det gjennomføres valg av styre på årsmøtet.
 • Hvert enkeltkjønn skal være representert med 40 prosent. 
 • For å ivareta god aldersmessig fordeling i styret skal styret bestå av minst 40% representanter fra ungdomstrinnet, og fra videregående skole.
 • Årsmøtet velger leder og nestleder blant medlemmene. De resterende vervene konstitueres på første styremøte etter årsmøtet.

 

§ 5.      Møter og saksbehandlingsregler

 • Bodø ungdomsråd avholder møter etter behov, men skal ha minimum 6 møter pr. år.
 • Styret avholder møter etter behov, men skal ha minimum 10 møter pr. år.
 • Styret skal sammen med koordinator sørge for at innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene med en frist på en uke før møtet.
 • Minst halvparten av de stemmeberettigede må være til stede på møtene for at rådet/styret skal være vedtaksdyktig.
 • Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
 • Det skal føres protokoll fra møtene i rådet og styret.
 • Koordinatoren for ungdomsrådet har møte- og talerett på rådsmøter og styremøter

 

§ 6.      Møte og talerett i andre organer

 • Bodø ungdomsråd gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av bystyremøter og komitemøter, og inviteres en gang i året til bystyret for å presentere sitt arbeid. Dersom taletid ønskes benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat senest to dager før møtet.
 • Rådet kan be om møter med rådmannen, kommunaldirektører eller andre i administrasjonen, når rådet har saker til behandling som de ønsker å drøfte med administrasjonen.

 

§ 7.      Årsmøte

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av november måned

 

§ 8.      Økonomi

 • Bodø ungdomsråd disponerer selv de midlene Bodø bystyre bevilger.
 • Kasserer skal sammen med rådets koordinator til enhver tid ha oversikt over Bodø ungdomsråd sin økonomiske status, både når det gjelder straksmidlene og driftsmidlene.
 • Rådet har mulighet til å revidere budsjettet på rådsmøter. Styret fremmer forslag for rådet om endringer i budsjettet.

 

§ 9.      Godtgjøring

 • Medlemmer gis en møtegodtgjøring på kr. 300,- for deltakelse på rådsmøte, styremøte, komitemøte, formannskapsmøte og bystyremøte.
 • Billigste reisemåte til og fra møtene samt tapt arbeidsfortjeneste dekkes i henhold til Bodø kommunens godtgjøringsreglement for folkevalgte.
 • Bestemmelsene ovenfor gjelder også for varamedlemmer som deltar på møtene for et fast medlem som har forfall.

 

§ 10.    Sekretariat

Oppvekst- og kulturavdelingen ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet.

 

§ 11.    Vedtektsendring

 • Forslag til vedtektsendringer skal behandles av årsmøtet, og skal fremmes for styret minst 30 dager før årsmøtet. Det skal være 2/3 flertall for at et forslag til endring av vedtektene fremmes for bystyret.
 • Endringer av vedtektene skal vedtas av bystyret.

 


Last ned vedtektene som eget dokument her.  (PDF, 177KB)