§ 1.      Forankring

Bodø eldreråd er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12.

 

§ 2.      Formål

Eldrerådet er et rådgivende organ for Bodø kommune, og skal sikre medvirkning fra eldre i Bodø kommune.

 

§ 3.      Funksjon og oppgaver

Eldrerådet skal forelegges alle saker som gjelder eldre, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal legges fram så tidlig at uttalelser fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i referansegrupper i planprosesser som faller innenfor rådets arbeidsområde.

Rådet er partipolitisk uavhengig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for bystyret.

 

§ 4.      Sammensetning og valg

Eldrerådet velges av Bodø bystyre i medhold av kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire år og følger kommunevalgperioden.

Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fem medlemmer skal være foreslått av organisasjoner som representerer eldre, og to medlemmer skal velges blant bystyrets medlemmer. Av rådets medlemmer skal mist fem ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Det skal velges varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene fra organisasjonene og for medlemmene fra bystyret. 

Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal valgnemnd, som innstiller til bystyret.

Rådet konstituerer seg selv, og velger selv leder og nestleder blant medlemmene som har fylt 60 år. Leder skal fortrinnsvis velges blant medlemmene fra organisasjonene.

 

§ 5.      Møter og saksbehandlingsregler

Eldrerådet avholder møter i henhold til møteplan vedtatt av bystyret, og ellers når leder eller 1/3 av medlemmene krever det.

Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato medregnet.

Minst halvparten av medlemmene må være til stede på møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig.

Rådmannen eller en representant for rådmannen har møte- og talerett i rådet.

Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til medlemmene, ordfører, rådmann, komiteledere og berørte parter.

For rådets virksomhet for øvrig gjelder kommunelovens, forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer.

 

§ 6.      Møte- og talerett i andre organer

Eldrerådet gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av bystyremøter. Dersom taletid ønskes benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat senest to dager før møtet.

 

§ 7.      Godtgjøring

Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til Bodø kommunes godtgjøringsreglement for folkevalgte.

 

§ 8.      Sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet.

 

§ 9.      Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene skal vedtas av bystyret.

 

§ 10.    Budsjett

Eldrerådet skal ha eget budsjett.

 


Last ned vedtektene som eget dokument her. (PDF, 128KB)