Bodø kommune er vertskommune og en pådriver for dette interkommunale beredskapsprosjektet.

Formålet er å etablere og finne lokale og regionale løsninger innenfor forebyggende og beredskapsmessige oppgaver der det er hensiktsmessig å etablere et samarbeid mellom kommunene. 

sikkerhet og beredskap

Prosjektet skal bidra til at kommunene finner gode samarbeidsløsninger og styrke samhandlingen slik at hver enkelte kommune ivaretar samtlige av sine forpliktelser etter lov om kommunal beredskapsplikt på en god og effektiv måte.

Hensikten er, gjennom samhandling og gode samarbeidsløsninger, å sikre at kommunene jobber helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap og oppfyller kravene som følger av kommunal beredskapsplikt. På denne måten vil kommunene stå bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 

Fire sentrale mål

Nettverksaktiviteten baseres på erfaringsutveksling, samarbeid, kompetanseheving og øvelser, og følgende målsettinger er retningsgivende for prosjektet:  

  • Styrke det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.  

  • Kommunene skal innfri samtlige av kravene som følger av kommunal beredskapsplikt. 

  • Styrke beredskapen og krisehåndteringsevnen i kommunene.  

  • Øke samarbeidet og samhandlingen mellom kommunene og andre relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører.