Bodø - kompakt og grønn utvikling

Satsningen på en kompakt byutvikling videreføres og videreutvikles gjennom kommuneplanens arealdel 2018-2030. Sentrumsområdene er under kraftig utvikling og det bygges en «ny by» i bykjernen. Møteplasser og grønnstruktur er viktig for de som skal bo og oppholde seg i sentrum. I planperioden vil det være en økt satsing på byens uterom. God infrastruktur og mobilitet for mennesker og varer er sentralt for å skape et godt liv for Bodøs innbyggere. Nye Bypakkeprosjekter og nye måter å tenke transport på vil bli gjennomført og planlagt i denne planperioden.

«Ny by – Ny flyplass» har skapt stor oppmerksomhet om Bodø, både i byen, nasjonalt og internasjonalt. Ved flytting av flyplassen åpnes en mulighet for byen til å kunne utvikles seg fremover uten å måtte vokse utenfor byutviklingsområdet. Dette er en historisk planoppgave som allerede er startet, men som vil vokse i tiden som kommer.

De grønne og blå verdiene både i distriktene og i byen har hatt fokus i denne rulleringen. Arealdelen sikrer et sterkere jordvern og legger bedre til rette for reindriften. Konfliktområder på sjø er tatt ut og bruk av sjøarealene er blitt mer forutsigbar. Det er utarbeidet ny grønnstrukturplan hvor nye handlingsplaner for parker og plasser vil bidra til et løft for byen.

Ved å legge til rette for en kompakt og grønn byutvikling vil arealdelen bidra til å oppfylle visjonen om at Bodø skal være en attraktiv hovedstad i nord.

Dokumenter og informasjon

Ytterligere informasjon om kommuneplanens arealdel kan fås ved henvendelse til Byutvikling Plan; postmottak@bodo.kommune.no

Plandokumentene og dokumenter knyttet planen kan lastes ned i menyen til høyre.

Planen er også tilgjengelig digitalt på kommunens karttjeneste, Bodø kartportal.