Oppdatert 27.mars, kl 15.35

Nyheter i dag 27.03.20: 

  • Punkt 5 om innmelding av helsefaglig kompetanse – ny kontaktperson
  • Punkt 12 om forskjøvet arbeidstid ved endring av arbeidsplan

1.Generelle smitteverntiltak 

Avdelinger skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne etterleve gjeldende smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smitterestriksjoner i sitt arbeid. 

2.Reiser   

Tjenestereiser 

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk fra utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde kritiske tjenester. 

Private reiser  

Kommunen vil ikke forby ansatte å reise til utlandet, men vi fraråder det. Dette i tråd med de nye retningslinjene fra UD; Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette gjelder t.o.m. 14.04.20.  

Hvis du frivillig velger å reise til et land som myndighetene fraråder, kan arbeidsgiver bestride sykmelding ved karantene etter hjemkomst. Settes arbeidstaker i karantene uten å være «syk» og arbeidsgiver kan tilrettelegge for hjemmekontor, kan det være grunnlag for å bestride sykmeldingen. Dette gjelder ikke dersom arbeidstaker fyller vilkårene for sykmelding.     

Dersom du hadde bestilt privat reise før reisemålet kom på helsemyndighetenes liste over områder med utbredt smitte bør du vurdere avbestilling, og undersøke med reiseoperatør eller forsikringsselskap (reiseforsikring) om utgifter kan refunderes.   

Alle ansatte oppfordres til å informere nærmeste leder om planlagt reise ut april måned, uansett reisemål. 

Unntak for helsepersonell:  

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, jf. Smittevernloven § 4-1.   

Helsedirektoratet fraråder videre helsepersonell å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport, som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det som er helt nødvendig. 

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt 
Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. 

Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie). 

 3.Ferie 

Hovedregel:  

Fastsatt ferie, avspasering, permisjoner, kompensasjonsdager og seniorfri skal avvikles som planlagt.  

Unntak: 
Arbeidsgivers behov kan i særlige tilfeller åpne for individuell vurdering. Dette avgjøres på kommunaldirektørnivå. 

Godkjent ferie kan inndras som følge av uforutsette hendelser, jf. ferieloven § 6 tredje ledd. Arbeidsgiver skal drøfte en eventuell endring av ferien. Vilkårene for at arbeidsgiver kan endre allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte.  

Ferie, avspasering og annen fri inndras for virksomhetskritisk helsepersonell i helse – og omsorgsavdelingen, jf. helsepersonelloven § 3. jf. § 48. Det skal likevel foretas individuelle drøftinger og vurderinger. 

Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien.  

 

 4.Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger 

Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendig å gjennomføre eller å delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses. Møter, samlinger og tilstelninger med mer enn 20 deltakere skal kun avholdes eller deltas på når dette er nødvendig for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon.  

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger skal avholdes innenfor gjeldende smitterestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. 

 5.Innmelding av helsefaglig kompetanse  

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke arbeider i helsetjenesten, skal melde inn sin kompetanse for registrering til HR.  Meld deg til kontaktperson Anita Hjelle, anita.hjelle@bodo.kommune.no.

Politiattest:
Etter helse - og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det krav til at politiattest fremlegges for de som får oppdrag i helse - og omsorgstjenester. Den enkelte må selv sende søknad om politiattest og sikre seg digital postkasse: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse . Politiet prioriterer disse søknadene og det må påregnes saksbehandlingstid på inntil to-tre dager.

Det er viktig at ansatte som melder seg kan stille opp på kort varsel, ikke er hindret av at de må være hjemme med barn eller andre med omsorgsbehov, ikke selv har helseplager eller tilhører risikogruppe.

 

 6. Omdisponering av ansatte 

Arbeidsgivers styringsrett utvides i ekstraordinære situasjoner. 

Ansatte med helsefaglig kompetanse må påregne på kort varsel å bli midlertidig omplassert. 

Også øvrige ansatte i kommunen må påregne på kort varsel å bli midlertidig omplassert for å ivareta kritisk tjenesteproduksjon.   

Det er viktig at ansatte som melder seg kan stille opp på kort varsel, ikke er hindret av at de må være hjemme med barn eller andre med omsorgsbehov, ikke selv har helseplager eller tilhører risikogruppe.  

7.Testing og fravær i anledning coronavirus

Hvem skal testes 

Dersom du får akutte luftveissymptomer med hoste, feber, eller kortpustethet og i tillegg har vært i område med vedvarende smitte, jf. folkehelseinsituttet, skal du testes. Det samme gjelder dersom du får akutte luftveissymptomer etter å ha vært i nærkontakt med person som har bekreftet coronasmitte. 

Helsepersonell som utvikler akutte luftveissymptomer skal testes.  

Når skal du ikke møte på jobb 

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon med hoste, feber, eller kortpustethet eller forkjølelse skal du holde deg hjemme etter dialog med nærmeste leder.  Du skal være symptomfri i 24 timer før du kan møte på jobb igjen. 

Du kan ikke la være å møte på jobb fordi du er redd for å bli smittet. 

 

8.Sykepenger, sykemelding, egenmelding og karantene  

Arbeidstakere som følger myndighetenes karantenekrav, bør benytte seg av egenmelding i inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden) etter dialog med nærmeste leder.  

Du behøver ikke å kontakte lege hvis du ikke har symptomer, selv om du er i karantene. Da skal du bruke egenmelding i inntil 16 dager. Det er bare hvis du har symptomer eller har vært i område med vedvarende smitte du skal kontakte lege.  

Ansatte har anledning til å benytte 24 dager egenmelding i løpet av et år. 

For ansatte som kan utføre arbeidsoppgaver som fjernarbeid anbefales dette som en løsning mens den ansatte er i karantene. Lønn utbetales på ordinært vis. 

Arbeidstaker som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 2, har rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-4 første ledd. Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at personen antas å være smittebærer av en slik sykdom, og det er viktig at personen ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av den smittsomme sykdommen, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. 

Arbeidstakere som på eget initiativ velger å holde seg hjemme, og som ikke selv er smittet eller antas å være smittet av coronaviruset etter vurdering fra lege, har ikke rett til sykepenger.  

 

9.Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved behov for ekstraordinært arbeid 

På grunn av koronaepidemien har partene inngått en sentral avtale om utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid – se Avtalen

Partene understreker at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt dette lokalt.  

 

Overtid  

Punktene om utvidelse av rammene for overtid forenkler prosessene lokalt fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6, eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon. Avtalen gir arbeidsgiver åpning for å benytte de rammer som kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte og det antall overtidstimer Arbeidstilsynet kunne ha gitt dispensasjon til. Utover dette er det avtalt enkelte ytterligere rammer for overtid.   

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden  

Partene er enige om at arbeidsgiver kan fastsette arbeidstidsordninger som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, redusert daglig arbeidstid og en gjennomsnittsberegning av de røde dagene, etter drøftinger med de tillitsvalgte.   

Endring av arbeidsplan  

I denne situasjonen mener partene det kan være behov for å endre arbeidsplaner med kortere varsel enn det som følger av Arbeidsmiljøloven. Det er avtalt at arbeidsplaner, etter drøftinger med de tillitsvalgte, kan endres med ned til tre dagers varsel.  

Første gang nåværende arbeidsplan endres i tråd med dette skal reglene om forskjøvet arbeidstid gjelde. Avtalen inneholder også bestemmelser om endring av F3-dager.  

Helsepersonell 

Arbeidsgiver kan pålegge helsepersonell å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid, jf. helseberedskapsloven § 4-1 (1), 1. punktum og Kongelig resolusjon av 06.03.2020. Dette beredskapstiltaket gjelder (foreløpig) og inntil 30 dager fra nevnte dato.  

 

10.Ansatte med tidsbegrensede arbeidsavtale, tilkallingsvikarer og ekstravakter 

Der det er inngått midlertidig arbeidsavtale, muntlig eller skriftlig, men der behovet bortfaller kan arbeidsgiver heve kontrakten på grunn av den uforutsette hendelsen virusutbruddet er.   

Tilkallingsvikar og ekstravakt som har møtt opp, men der behovet bortfaller skal godtgjøres med to timer lønn. 

Tilkallingsvikar og ekstravakt som har møtt opp og påbegynt arbeidet, men der behovet bortfaller skal godtgjøres med fire timer lønn. 

 11. Arbeidstid - overtid

Dersom det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov", kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. Eksempler på dette kan være fravær av andre arbeidstakere for eksempel på grunn av karantene og det ikke er mulig å få tak i en vikar eller stedfortreder. Coronasmitte/-karantene kan således medføre lovlig bruk av overtid, på lik linje med andre uforutsette hendelser. 

Ansatte som jobber utover ordinær arbeidstid - enten det er frivillig eller pålagt - får lønn i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser. Husk å skrive timeliste – timelisten skal merkes “KORONA”.   

Arbeidstaker som jobber ekstra skal ikke jobbe i mer enn ni timer i strekk samlet, og skal ha minst 11 timer sammenhengende hvile før neste ordinære eller ekstraordinære arbeidsøkt. Eksempel: Arbeidstaker som avslutter arbeidet kl. 24:00 kan ikke møte på jobb neste dag før tidligst kl. 11:00.   

12. Forskjøvet arbeidstid.

Forskjøvet arbeidstid er regulert i hovedtariffavtalen kapittel 1 § 6 punkt 6.8. Dersom arbeidstiden skal legges om, kan dette gjøres ved endring av arbeidsplanen. KS har 18. mars inngått en avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 i forbindelse med koronautbruddet. Avtalens punkt 1 inneholder innledende bestemmelser, herunder forutsetninger for bruk av avtalen.

Avtalens punkt 3 inneholder bestemmelser om kortere varslingsfrist enn normalt for endringer i arbeidsplaner/arbeidstidsordninger. Partene er blant annet enige om at det i denne situasjonen er behov for at arbeidsgiver, etter drøftinger med tillitsvalgte, kan endre arbeidsplaner med tre dagers varsel. Tredagersfristen innebærer et unntak fra hovedregelen om 14 dagers varslingsfrist i arbeidsmiljøloven § 10-3. Tredagersfristen gjelder også der det lokalt er avtalt en lengre varslingsfrist enn 14 dager.

 Avtalens punkt 5 første avsnitt inneholder imidlertid følgende bestemmelse:

«HTAs bestemmelser om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid gjelder første gang nåværende arbeidsplan (gjeldende ved denne avtalens inngåelse) blir endret med kortere varsel enn 14 dager.»

Det betyr at første gang den kortere varslingsfristen benyttes, skal alle endringer i forhold til arbeidsplanen som gjaldt 18. mars, godtgjøres med forskjøvet arbeidstid i 14 dager fra varselet gis. Dette gjelder også dersom arbeidsplanen som gjaldt 18. mars først blir endret på et senere tidspunkt.

Eksempel ved flere endringer i løpet av den første 14-dagersperioden:

Arbeidsgiver varsler på dag 1 endringer i arbeidsplanen som gjaldt 18. mars. Endringene kan iverksettes med tre dagers varsel – altså på dag 4. Tre dager etter iverksettelsen, på dag 7, oppstår det behov for nye endringer. Arbeidsgiver varsler endringer som kan iverksettes på dag 10. Avtalen løser ikke direkte hvorvidt forskjøvet arbeidstid da skal beregnes ut fra arbeidsplanen som gjaldt før den første endringen, eller ut fra arbeidsplanen som ble iverksatt på dag 4. Avtalens ordlyd tilsier at forskjøvet arbeidstid da skal beregnes ut fra planen som gjaldt på tidspunktet for det første varselet om endring, og 14 dager frem i tid. Det er altså alle endringer som skjer i fjortendagersperioden fra og med det første varselet om endring, som blir gjenstand for godtgjøring for forskjøvet arbeidstid.

 

Endringer i arbeidsplanen etter utløpet av 14-dagersperioden vil kunne gjøres med tre dagers varsel uten at det utløser noe krav om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid.

Dersom arbeidsplaner ikke endres gjelder HTAs ordinære bestemmelser om forskjøvet arbeidstid for enkeltvakter som endres innenfor eksisterende arbeidsplan.

(Kilde: www.ks.no.)

 

13. Informasjon til arbeidsgiver

Ansatte som har vært i smitteutsatt område skal opplyse arbeidsgiver om det.  

 

14.Stengt barnehage og skole    

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til omsorgspenger. Omsorgspengedagene er doblet ut 2020. Det nye antall dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til coronaviruset. 

Doblingen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de har hatt per år fra før. Dager som allerede er brukt går til fradrag:

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. 
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. 
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. 
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. 

De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.  

 

15. Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020 

Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november. 

Prosessen med overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten har inntil nå vært helt i rute. Utsettelsen iverksettes på grunn av den pågående situasjonen med coronaviruset, som medfører for stor risiko for å gjennomføre som planlagt 1. juni. 

Selv om overføringstidspunktet flyttes noen måneder ut i tid, planlegges det å ferdigstille innplasseringen av alle berørte ansatte så raskt som mulig. Det blir en forsinkelse av den opprinnelige planen, men det tas sikte på at alle skal få avklart sin innplassering i løpet av mai. 

For noen av kommunene er det utfordrende å ivareta skatteoppkreveroppgavene en lengre periode enn planlagt. Her vil Skatteetaten raskt sette i gang arbeidet med å se på løsninger for de det gjelder. 

Les hele informasjonsteksten på skatteetaten.no/skatteoppkrever under Aktuelt, datert 20.3.2020. 

 

16. Lønnsoppgjøret 
Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er partene i KS-området enige om å forlenge hovedtariffavtalen til 15. september 2020. Det samme gjelder for særavtalen SG 2020 Pensjonsordninger og for SFS 2404 Brannavtalen mellom KS og Det norske maskinistforbund. 

Partene tar sikte på å starte forhandlingene når lønnsoppgjøret i frontfaget er ferdig. Industrioverenskomsten (frontfaget) er forlenget til 21.august 2020. 

 

17.Kommunen oppfordrer alle ansatte til å holde seg oppdatert på følgende sider: 

https://solsia.bodo.kommune.no/  

https://www.fhi.no/ 

https://www.regjeringen.no/no/id4/  

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/ 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger 

 

Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Bodø.

 

Informasjonen vil bli oppdatert fortløpende. Har du spørsmål, kontakt nærmeste overordnede.