Her kan du se mandagens pressekonferanse i opptak: 

 

Bodø kommune har i dag og i årene framover langt flere ledige skolepulter og ledige barnehageplasser enn det er elever og unger.

- Derfor må vi gjøre strukturelle endringer for å sikre fortsatt god kvalitet i barnehagene og skolene våre, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

- Det er i de siste årene gjort store investeringer i nye og eksisterende barnehage- og skolebygg, og vi ønsker at flere barn og elever skal få bruke de flotte byggene, sier Hugvik.

Åtte uker på høring
Den nye barnehage- og skolebehovsplanen, som nå sendes ut på en åtte uker lang høringsperiode, viser det per i dag er over 800 skolepulter mer enn det er elever i Bodø-skolen, og da er det tatt utgangspunkt i 85 prosent kapasitetsutnyttelse. Dette tallet vil øke til om lag 1 600 om ti år.

I planen vises det også til at det per i dag er plass til cirka 500 flere barnehagebarn over 3 år.

- Dette er ikke bærekraftig, og vi foreslår derfor en tilpasning av tilbudet for å møte endringene i befolkningen og for å kunne optimalisere driften, sier Hugvik.

Omfattende plan
- Barnehage- og skolebehovsplanen er en omfattende plan som er laget i samarbeid mellom barnehage- og skolekontoret og utbygging og eiendomsavdelingen i kommunen, sier Elin Eidsvik, avdelingsdirektør oppvekst og kultur.

En egen arbeidsgruppe har utarbeidet planen, og arrangert en rekke møter med blant annet representanter for foresatte, barnehagestyrere, rektorer, organisasjonene og ungdomsrådet for å få innspill til planen. Sentrale tema her har vært hva som er viktig for å sikre god kvalitet i barnehagene og skolene fremover, og der ulike løsninger ble skissert.

Arbeidsgruppa har gått gjennom dagens drift, befolkningstall både totalt og i bydelene, sett på størrelse på skoler og barnehager og sammenlignet dette med antall elever og barnehagebarn i kommunen. De har vurdert dette både med tanke på dagens situasjon og situasjonen ti år fram i tid.

Dette arbeidet har gruppen gjort på oppdrag av kommunedirektøren.

Kvalitet, kompetanse og rekruttering
Barnehage og skolesjef Tore Tverbakk sier:

– En av de viktigste faktorene for gode barnehager og skoler er riktig og tilstrekkelig kompetanse. Bodø kommune opplever at det er vanskelig å rekruttere og beholde tilstrekkelig og høy nok kompetanse i barnehager og skoler.

– Å gjøre noen av enhetene litt større er anbefalt for å møte denne utfordringen, sier Elin Eidsvik, avdelingsdirektør for oppvekst og kultur.

– Ett eksempel er å utvikle større ungdomsskoler. Det gir mer robusthet for elevene, både faglig og sosialt, men også for skolen med tanke på kompetanse og rekruttering, sier hun.

Oppdrag Grønn Økonomi
Barnehage- og skolebehovsplanen er en del av prosjektet Oppdrag Grønn Økonomi. Dette prosjektet skal bidra til å gjennomføre den vedtatte økonomiplanen for 2022-2025.

– Oppdrag Grønn Økonomi, som er inspirert av trafikklysmodellen, går ut på at Bodø kommune i dag bruker mer penger enn vi har og at vi er nødt til å innføre omfattende og høyst nødvendige tiltak slik at vi igjen kan få økonomien på grønt nivå, sier Kjell Hugvik.

Bærekraft og klimamål
Bodø kommune har vedtatt høye ambisjoner for reduksjon i klimautslippene.

Et av flere viktige grep for å nå dette målet i Bodø-samfunnet er å optimalisere bruk av kommunens areal, og redusere behovet for nye bygg.

Kommunens nye og flotte barnehager og skoler er bygget i et grønt perspektiv og med krav til høy energieffektivitet.

Flere forslag til endringer
I den nye barnehage- og skolebehovsplanen er det flere forslag til strukturelle endringer både for barnehagene og skolene i Bodø.

- Dette er ikke noe som er bestemt, men et forslag som nå skal ut på en åtte uker lang høring før det skal til behandling i bystyret, sier Hugvik.

De foreslåtte endringene gir kommunen en besparelse i driften på i underkant av 15 millioner kroner i året. I tillegg kommer reduserte investeringskostnader og mulige inntekter ved salg av eiendom.

Kommunedirektøren påpeker at dette ikke bare handler om at kommunen skal spare penger, men at dette også totalt sett skal gi et robust barnehage- og skoletilbud for framtida.

- Det er viktig å påpeke at aller meste i Bodø-skolen blir som før. Men vi ønsker å utvikle større og mer robuste ungdomsskoler, med et sterkere sosialt, faglig og pedagogisk miljø, sier Tore Tverbakk.

- Det er også gjort store investeringer i nye og eksisterende barnehage- og skolebygg, og vi ønsker at flere elever og barn skal få bruke de flotte byggene, sier Elin Eidsvik.

Ingen mister tilbudet
- Det er ingen barnehagebarn eller skoleelever som mister tilbudet sitt med dette forslaget. Det som skjer om planen blir vedtatt, er at noen får barnehageplass i en annen barnehage eller at noen elever må gå deler eller hele skoleløpet sitt på en annen skole. Flere vil få gleden av å gå på helt nye skoler og barnehager, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Dette er forslagene som berører skolene:  

  • Utvikle større og mer faglig robuste ungdomsskoler:
  • Elever fra u-trinn ved Bodøsjøen flyttes til Bankgata. Bodøsjøen bygges ikke ut.
  • Elever fra u-trinn ved Saltstraumen flyttes til Tverlandet og det opprettes oppvekstsenter i Saltstraumen med samlokalisering av barnehage og barneskole. 
  • Legge ned Østbyen skole og flytte elevene til Aspåsen. 

Dette er forslagene som berører barnehagene:

  • Regnbuen barnehage flyttes til Rønvik barnehage. 
  • Legge ned Bjerkenga miljøbarnehage og Gjæran barnehage, og tilby barnehageplass i andre nærliggende barnehager.

I tillegg er det foreslått å utrede ytterligere tiltak i barnehage- og skolesektoren.

 

Her er illustrasjoner for nedlasting: 

Illustrasjon 1

Illustrasjon 2

Illustrasjon 3