Klimaendringene vil medføre mer ekstremvær, med mer styrtregn og nedbør, vind, stormflo og havstigning.

Kommunen må tilpasse seg de klimatiske endringene ved å bygge robuste bygg, uterom, veier og teknisk infrastruktur.

- Vi skal utvikle en ny bydel på 2900 dekar av det området flyplassen og forsvaret ligger i dag.  Det gir oss en unik mulighet til å bygge moderne og bærekraftig fra starten av, sier Marit Elveos, rådgiver for teknisk infrastruktur hos Byutvikling i Bodø kommune. 

- Gjennom å styrke naturmangfold ved å utnytte overvann i grønne flater og strukturer (Blågrønne strukturer) bidrar vi til å gjøre områdene motstandsdyktig ovenfor klimaendringene. Samtidig styrker vi det lokale artsmangfold, renser luft, vann og jordsmonn, fremmer trivsel og opplevelser, samt bidrar til bedre folkehelse. Dette gjelder sågår i ny fremtidig bydel som i eksisterende by. Blågrønnes strukturer vil kunne knytte ny bydel sammen med eksisterende by, sier Elveos videre. 

Temaplan
Bodø kommune har igangsatt arbeid med en temaplan for overvann med strategi for overvannshåndtering.

- Hovedmålet til Bodø kommune er å legge til rette for helhetlig ivaretagelse av vannets kretsløp med å utnytte naturens evne til å håndtere overvann, supplert med nødvendig infrastruktur. Et viktig arbeid med overvannsplan er kartlegging av eksisterende tilstand, sier Marit Elveos.

- Kartleggingen som vi skal i gang med sammen med Bodin videregående skole, skal gi Bodø kommune nyttig informasjon om overvannsmodellen samsvarer med virkeligheten, informasjon til de som drifter overvannsnettet i Bodø kommune og kunnskap om sårbare områder ved regn og ekstremvær for fremtidig planlegging av infrastruktur, sier Elveos videre.   

Elevene skal i hovedsak kartlegge der de bor, men også i området rundt Bodin videregående skole   i perioden 15.10.2020 - 15.10.2021

- Det er viktig å få kartlagt gjennom hele året, for å ivareta vårløsninga, sommer regnet, høststormen og vinterregnet, sier Marit Elveos. 

Verktøy som blir brukt
Bodø kommune har utarbeidet en overvannsmodell for det aktuelle byutviklingsområdet.

- Overvannsanalysen er gjort i programmet ARCGIS som er ett geografisk analyseverktøy sier rådgiver hos teknisk avdeling Byutvikling Geodata i Bodø kommune, Jacob Berg Lofthus.

- Analysen gir oss en pekepinn på avrenningsretning og lavpunkter. Modeller er aldri helt riktig og må kontrolleres med data fra virkeligheten, sier Lofthus videre.  

Fremtidens Bodø
Marit Elveos påpeker at samarbeidet med skolen og ungdommene er viktig for kommunen.  

- Det er dagens ungdommer som skal bo og leve i fremtidens Bodø. Dagens ungdommer får kjenne mer på klimaendringene enn det vi gjør i dag. Samarbeidet i dette prosjektet vil gi begge parter nyttig kunnskap og informasjon om dagens tilstand og fremtidens utfordringer. Rekruttering til realfag og motivering til fremtidig samfunnsengasjement håper vi blir positive ringvirkninger av prosjektet for ungdommene, sier Elveos. 

Utforskende aktiviteter
Ved å gå på Teknologi- og forskerlinjen skal elevene få et innblikk i hvordan realfagene brukes til i samfunnet, og det gjør dette prosjektet i stor grad.

- Vi legger også vekt på utforskende aktiviteter både i klasserom, men også på lab/i felt. I tillegg til at prosjektet treffer mye av det vi ønsker å tilby elevene så treffer det flere kompetansemål og vil bli dratt inn i undervisningen i opptil fire fag, sier Elveos. 

Fra overordnet del av læreplanen er demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling svært sentralt, og går igjen i alle fag.

Dette prosjektet, samt organiseringen av den innad på skolen, treffer disse temaene godt og gir rom for diskusjoner og refleksjon rundt vår plass i samfunnet, sier Marit Elveos. 

Forskerlinja ved klasse ST1E på Bodin VGS er her i dag representert ved fra venstre Nimco Ahmed, Rahma Hasan, Tiril Johnsplass, Tobias Johnasen, Michael Wilmann og Ludvig Bentzen Stenmark. Videre står rådgiver Marit Elveos og Rådgiver Silje Munkvold fra Bodø kommune.

Samarbeid: Forskerlinja ved klasse ST1E på Bodin VGS er her i dag representert ved Rahma Hasan Osman, Tiril Johnsplass, Tobias Johnsen, Nimco Ahmed, Michael Wilmann og Ludvig Bentzen Stenmark. Her sammen med Marit Elveos og Silje Munkvold fra Bodø kommune. Foto: Ole Morten Kristiansen/Bodø kommune