Kommunen har som målsetting i sin Boligplan 2018-2021 å tilrettelegge for samarbeid med lokale utbyggere for å øke antall utleieboliger.

Bodø kommune har behov for inntil 50-70 boliger. Målgruppen er innbyggere som er definert som vanskeligstilt og som har rett på en kommunal bolig.

Bodø kommune har tidligere utlyst avtale om Tilvisingsavtale. En tildelingsavtale skiller seg fra en tilvisingsavtale ved at en slik avtale medfører at kommunen til enhver tid har tildelingsrett til alle boligene som avtalen omfatter.  Det kan gjelde alle boligene i et prosjekt, f. eks at det er 6 utleieboliger i et prosjekt og alle 6 er utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.  I et større boligprosjekt med 28 boliger hvor f. eks 6 boliger er til utleie for vanskeligstilte og de 22 øvrige er utleie/selveierboliger, vil tildelingsavtalen omfatte de 6 førstnevnte. Bodø kommune ønsker fortrinsvins tildelingsavtale på andeler i et boligprosjekt for å fremme god integrering og normalisering.

Ved etablering av utleieboliger med tildelingsavtale kan det søkes om lån og tilskudd fra Husbanken. Tilskudd til utleieboliger er med dagens satser hos Husbanken kr. 10.200 pr. kvm P- rom. For ytterligere informasjon om finansiering ved lån og tilskudd se Husbanken.no og veiviseren.no  Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift for boliger som omfattes av tildelingsavtalen.. Ved ønske om finansiering av øvrige boliger i prosjektet som ikke innbefatter tildelingsavtale, vises det til Husbanken.no for lån til boligkvalitet.

 

Ved valg av aktør/ prosjekt vil Bodø kommune vektlegge:

  • Husleienivå (At det gis tilskudd til utleieboliger forutsetter at boligene leies ut rimeligere enn de ordinære boligene uten tildelingsavtale.)
  • kvalitet- og boligstandard
  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

Kontaktinformasjon:

Interessenter vil bli vurdert fortløpende ut året og bes henvende seg til boligkoordinator Lise Henriette Rånes; epost LHR@bodo.kommune.no eller

 mobil 95 88 57 94