– Vi inviterer skoler, barnehager, arbeidsplasser, lag- og foreninger til å bli med på aktiviteter for økt fellesskap og styrket verdiskaping i Bodø-samfunnet, sier Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø kommune.

Felles situasjonsforståelse
Folkehelsekoordinatoren har fått utarbeidet en ny rapport, med mål om å bygge partnerskap og styrke befolkningens opplevelse av at Bodø er en god kommune å bo og leve i.

– En forutsetning for å få til gode prosesser hvor hele samfunnet er involvert, er at vi alle har samme situasjonsforståelse av hvordan vi har det i Bodø. Den nye rapporten gir oss en innsikt i de positive og negative faktorene som påvirker din og min helse og livskvalitet. Med utgangspunkt i denne har vi utarbeidet tiltak vi i kommunen skal iverksette, sånn at det blir lettere for folk flest å ta gode valg for seg selv, de rundt seg og samfunnet ellers, sier Raade- Andersen.

Temakalender
Ett av tiltakene er en temakalender.

- Vi skal sette ulike tema det er særlig behov for å ta tak i på agendaen. Det handler om å få til mer av det som er positivt og mindre av det som ikke er så bra, og fungerer sånn at vi hver måned lager en kampanje relatert til hvert tema. Også utfordrer vi andre til å skape aktivitet på samme tema. Illustrasjoner og forslag på agendasetting ligger på kommunens nettside. Kalenderen kan hjelpe oss med å bli mer koordinert ut fra felles utfordringer beskrevet i statusrapporten. Å ha samme tema på agenda til samme tid tror vi har en samlende effekt på alt fra økt fellesskapsfølelse, verdiskaping og attraktivitet.

Felles løft
Raade- Andersen ønsker at Bodø-samfunnet samarbeider tettere om de gode tiltakene.

- I Bodø ser vi en nedgang i fødselsoverskudd og arbeidsinnvandring, som er viktig for verdiskaping og bostedsattraktivitet. I 2018 gikk hele 94%, altså 1,685 milliarder kroner av økonomiske utgifter fra NAV til helserelaterte ytelser. Også ser vi at aldersgruppen over 67 år øker med hele 74% fra 2019 til 2040. Selv om flere holder seg friske lengre så vil dette medføre økt etterspørsel etter tjenester.

Dette er tre av flere utfordringer som ikke bare er kommunens, men hele samfunnets utfordring. Vi trenger derfor radikalt nye løsninger for å få til positive endring raskt, og ønsker med dette å bygge nye samarbeidsrelasjoner og partnerskap for felles løft som gagner oss alle.