Bodø bystyre har i møte 09.02.2023 sak 23/14 vedtatt å sende endring av gebyrforskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelova på høring og offentlig ettersyn.

Gjeldende gebyrforskrift ble vedtatt med bakgrunn i endringer i Kommuneloven og krav om tydeligere dokumentasjon på at kommunens gebyrer står i forhold til det arbeid som kommunen har med den aktuelle sakstypen. Gebyrforskriften fikk en ny struktur og nye satser for brukerbetaling publisert på lovdata.

Endring i gebyrsatsene vil være en årlig prosess, dagens struktur med gebyrforskrift hvor gebyrbeløpet er vedtatt i forskrift og publisert på lovdata er lite hensiktsmessig. Endringsforslaget går på at forskriften fremmes med tilsvarende struktur som tidligere, men uten at beløp knyttes til forskriften. Beløpene vedtas som vedlegg til forskriften i forbindelse med årlig revisjon av økonomiplan og budsjett, og kan endres av bystyret uten høring, forskriftsendring og publisering på lovdata.

Foreslått endring:

  • Nytt punkt 1.2.1 hvor det kommer frem at gebyrenes størrelse fastsettes av bystyret og at gebyrsatsene vil være et vedlegg til forskriften
  • Paragrafene under § 1.2 får nye tall pga. nytt punkt 1.2.1. Tidligere punkt 1.2.1 blir da punkt 1.2.2 osv.

I tillegg til endringene i vedlagt høringsforslag er det ønskelig å rette opp følgende:

  • Parantes i første setning i § 1.2.1 tas vekk
    • Begrunnelse: Skrivefeil som er kommet med i vedtatt høringsforlag
  • Andre setning i § 1.2.2 tas vekk 
    • Begrunnelse: Gebyrsatsene kommer frem av vedlegg og ikke lengre av kapitlene i forskriften

For spørsmål ta kontakt med Mats Marthinussen; mats.marthinussen@bodo.kommune.no.

Uttalelse til saken merkes 2021/5490 og sendes til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no. Frist for uttalelse er satt til 26. mars 2023.