Vi er opptatt av brukermedvirkning, og har fokus på aktiviteter tilrettelagt lagt den enkeltes ressurser både individuelt og i grupper. Alle får tildelt en primærkontakt ved oppstart av tilbudet, og det gjennomføres individuelle samtaler i løpet av året for å kvalitetssikre tilbudet.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved aktivitetssenteret.