Housing first er en tjeneste som bistår å bosette personer som har vært bostedsløse over lengre tid. 

Kriterier

  • Du er uten fast bolig, eller står i fare for å miste ditt nåværende botilbud.
  • Du har behov for veiledning for å ivareta ditt boforhold.
  • Kommer deg ikke inn på det private markedet på ordinært vis som feks ved misligholdt betaling, husordensregler m.m. 
  • Rus og psykiske utfordringer som påvirker din boevne.
  • Du forplikter deg til ukentlig kontakt med Housing First.
  • Du forplikter deg til inngå en skriftlig avtale med Housing First. 
  • Har du ikke bolig i dag, søke om en kommunal bolig.
  • Ved omsorg av mindreårige barn innvilges det ikke Housing First.