75 55 50 00

Hjemmetjenesten Øst

articleimage

Bil utenfor ett hjem. Foto: Per-Inge Johnsen

Hjemmetjenesten Øst dekker området fra bom ved øvre/nedre Hunstad i vest - til kommunegrensen i øst- sør til kommunegrensen Gildeskål og øst til Kvikstadheia.

Virksomheten består også av følgende tjenester:

 • Straumbo bokollektiv med 10 plasser. Målgruppen er eldre med funksjonsnedsettelse og behov for døgnbemanning.
 • Sørgjerdet bokollektiv med 8 plasser. Målgruppen er personer med kognitiv svikt/fysisk funksjonshemming, primært yngre under pensjonsalder.
 • Tverlandet bo- og servicesenter med aktivitetssenter; Kjøkken, kafé og resepsjon
 • Dag/aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom – 10 plasser 5 dager/uke. Dette tilbudet er organisert under Tverlandet bo- og servicesenter og startet opp 2. juni 2014

Virksomhetens hjemmetjeneste er delt inn i følgende områder:

 • Område Saltstraumen: Ilstad, Godøynes, Godøy, Knaplund, Ripnes, Tuv, Evjen. Fjell, Gillesvåg, Kodvåg, Børelv, Hongdal, Straumøya, Fjell og Valnes
 • Område Tverlandet: Fra Tverlandsbrua med Hopen i nord, Mjønes/Fauske i øst, Ilstad i sør
 • Område Mørkved: Fra Tverlandsbrua med begge sider av Riksveien fram til øvre og nedre Hunstad ved bom. Soløyvannsveien til Bestemorstua.

 

Virksomheten har ansvarsbevisste og myndiggjorte medarbeidere som er opptatt av å yte tjenester med høy kvalitet og påtar seg gjerne nye oppgaver og ansvar.

Vi har et godt arbeidsmiljø og fokus på inkluderende arbeidsliv

Tverlandet bo og servicesenter (TBSS):

TBSS fungerer som et nærmiljøsenter på Tverlandet, og er et viktig forbyggende tiltak. Senteret har aktivitet som sitt kjerneprodukt med Mølla kafe og kjøkken som et samlende element. Aktivitetskontoret, kjøkken og resepsjon samarbeider med en rekke frivillige for tilrettelegging av ulike aktiviteter i senteret. Mølla kafé med kjøkken leies ut til lag, foreninger, kor, korps og skoleklasser for arrangement av lørdagskafé, messer og andre arrangement.

Målsettingen:
Tjenesteområdet har som overordna mål at brukerne skal gjøre nytte av egne ressurser, tro på egen mestring og oppleve økt helse og trivsel.

Tilbudet er åpent for alle og skal være med på å gjøre det mulig å bo lengst mulig hjemme, eventuelt utsette behovet for institusjonsplass. Kjøkkenet fungerer også som mottakskjøkken for middag produsert på Mørkved.

Aktiviteter:
Vi er opptatt av å få til et bredest mulig spekter av aktiviteter som ivaretar både den fysiske, sosiale og mentale helsen. Aktivitetskontoret lager eget aktivitetsprogram som kommer ut hvert halvår. I tillegg til de faste aktivitetene er det en del sporadiske innslag fra lag og foreninger. Vi samarbeider med barnehager, skole, høyskolen, Kirken, studenter, hospitanter og ulike bedrifter på Tverlandet.

Senteret er totalt avhengig av engasjement og innsats av frivillige medhjelpere. Frivillighetsarbeidet er basert på prinsippene om ”hjelp til selvhjelp” omsorg, ansvar, solidaritet og egenmedvirkning. Vi har en frivillighetsbank på rundt 50 faste medhjelpere pluss mange andre som stiller opp mer sporadisk.

 

Straumbo bokollektiv har også hatt fokus på aktiviteter for beboere. Samarbeidet med Petrineklubben, som består av pårørende, ansatte og andre frivillige fra lokalmiljøet, har vært positivt og fruktbart. Det en nå etablert faste aktiviteter for beboere på Straumbo og for de som bor i leilighetene i tilknytning til Straumbo. Her kan nevnes trim, ettermiddagskaffe, turer i lokalmiljøet, solfest, juletrefest osv.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i sykehjemmet, dagtilbudet og tjenester fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Tverlandet bo- og servicesenter, Møllnbakken 40-48, 8050 Tverlandet
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 71 20
Telefax: 75 55 71 08

Tverlandet dagplass: 941 44 027

Virksomhetsleder:
Daniel Mørch
Telefon: 75 55 71 21 / 414 15 767
E-post: daniel.morch@bodo.kommune.no

Avdelingsledere:

 • Hjemmetjenesten Tverlandet - telefon 75 55 71 24
 • Hjemmetjenesten Saltstraumen og Straumbo - telefon 75 55 72 52
 • Hjemmetjenesten Mørkved - telefon 75 55 46 41
 • Sørgjerdet bokollektiv - telefon 75 55 71 50 / 30

Besøksadresse Saltstraumen
Straumbo, 8056 Saltstraumen

Telefon: 75 55 72 50
Telefax: 75 55 70 58

 

 

 • Tverlandet bo- og servicesenter

  Tverlandet Bo- og servicesenter har 75 boenheter, fellesarealer med kafé, verksted, utsalg, bibliotek, kurs og møterom. Der er også arealer til senterets administrasjon og arealer til hjemmetjenesten Tverlandet.