75 55 50 00
  • Bildet viser det planlagte nye rådhuset

    Nye Bodø Rådhus

    Både rådhus og herredshus fremstår i dag som urasjonelle og umoderne kontorbygg. Det er store oppgraderingsbehov, særlig knyttet til tekniske anlegg. Rådhuset drives i dag på dispensasjon fra arbeidstilsynet. Kommunens administrasjon er i dag lokalisert på flere ulike steder, som betyr at kommunens drift er både urasjonell og lite publikumsvennlig. Dette er bakgrunn for at bystyret har vedtatt at kommunens administrasjon skal samlokaliseres i et nytt rådhus. En slik samordning antas å gi betydelige samordningsgevinster.

  • Bildet viser det planlagte botilbudet på Vollsletta

    Vollsletta botilbud

    10 omsorgsboliger for pleietrengende, spesialtilpasset en konkret brukergruppe inkludert baserom for vaktpersonell.