75 55 50 00

Du er her:

Sykehjemsplass

Sykehjem er en boform for de som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie, men som ikke trenger behandling i sykehus.

Sykehjem gir helsefalig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjemSykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Dersom du eller noen av dine nærmeste har behov for sykehjemsplass, ta kontakt med Tildelingskontoret.

 

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Telefon: 75 55 50 00

 • Livsgledehjem - en spennende satsing

  I jubileumsåret er det også viktig og ha fokus på de eldre i byen vår. I desember 2015 vedtok Bystyret at kommunen i 2016, skal starte en sertifiseringsprosess for å få sertifisert byens sykehjem til «LIVSGLEDEHJEM».

 • Har du behov for bistand i hverdagen?

  Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

  For å søke helse- og omsorgstjenester fra Bodø kommune må du sende en søknad. Søknadsskjema finner du her. Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på tlf 75 55 50 00.

 • Institusjoner / plasser med heldøgns pleie og omsorg

  Institusjonsområdet leverer institusjonstjenester i form av langtidsplasser, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastning for hjemmeboende. Pr. 1. juli 2017 har kommunen til sammen 336 institusjonsplasser, fordelt på 8 bygg.