75 55 50 00

Du er her:

Strategisk næringsplan

Grunnlaget for Bodø kommunes næringsrettet tilretteleggings- og utviklingsarbeid er utarbeidet i Strategisk næringsplan. Planen er vedtatt i bystyret 19. mai 2011, sammen med kommunens næringspolitikk.

Planen har fire hovedsatsingsområder:

1. Næringsvennlig by og region, som fokuserer på den generelle tilretteleggingen av infrastruktur og kommunale tjenester innenfor en regional tenkning.

Mål: God infrastruktur og kommunale tjenester som gjør byen til et naturlig førstevalg  

Strategiske grep: 

a)      Forsterke rollen som kommunikasjonsknutepunkt for personer og gods

b)      Utvikle næringsareal på land og sjø

c)      God kommunal tjenesteyting tilpasset næringslivets behov 

2. Bodø som møtested, som fokuserer på å øke Bodøs attraktivitet overfor befolkning, arbeidskraft og besøkende. Dette har betydning for rekruttering/tilflytting, for ivaretakelse og utnyttelse av viktige senterfunksjoner og for reiseliv/turisme.

Mål: Et attraktivt og velfungerende sentrum

Strategiske grep:

a)      Tilrettelegge for besøkende

b)      Forsterke byens tilbud innen handel service og kultur

c)      Oppgradere sentrum

d)     Utvikle byen som reisemål og møtested

3. Kompetanse og nyskaping, som omhandler å ta ut effekten av universitetsetableringen, utvikle entreprenørskap, nyskaping, utvikling av kompetansearbeidsplasser og rekruttering generelt. Spesielt legges det vekt på å arbeide med tilrettelegging for internasjonal arbeidskraft.

Mål: Forsterket posisjon som kunnskapsby

Strategiske grep:

a)      Samhandling mellom universitetet, samfunns- og næringsliv

b)      Nyskaping i eksisterende og nye bedrifter

c)      Tiltrekke oss kompetanse

d)     Bodø som internasjonal by

4. Posisjonering og påvirkning, som omhandler å kommunisere og posisjonere Bodø innenfor viktige beslutnings- og utviklingsprosesser i samfunnet.

Mål: Bevare og utvikle flere nasjonale landsdelsfunksjoner i Bodø og fylket

Strategiske grep:

a)      Generell omdømmebygging

b)      Aktiv premissgiver ifm. omstrukturering av offentlig sektor

c)      Ta en sterkere posisjon i nordområdesatsingen, nasjonalt og internasjonalt

d)     Sikre at Forsvaret fortsatt har en sterk posisjon i Bodø

e)      Utvikling og posisjonering av Bodø innenfor Luftfart

f)       Posisjonering for sentrale funksjoner og oppgaver innen petroleum

Visjonen "Sammen skaper vi det næringsmessige tyngdepunktet i nord" henspeiler på samarbeid mellom utviklingsaktører, offentlig og privat sektor i Bodø, regionen og fylket - og på at Bodø som fylkeshovedstad skal bidra til å hevde og utvikle fylkets og regionens posisjon i det nasjonale bildet.

Strategisk næringsplan er utarbeidet i et nært samarbeid med representanter fra næringsliv og utviklingsaktører i form av Bodø næringsforum, NHO Nordland, Universitetet i Nordland, DA Bodø, Kunnskapsparken Bodø, Visit Bodø og Partnerskap Salten.  

Planen er avgrenset til Bodø, men man tar inn momenter som er sentrale for regionen, fylket og landsdelen.