75 55 50 00

Du er her:

Storgataprosjektet

Bodø kommune ved Byplan har startet arbeidet med en områdereguleringsplan for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19 i Bodø sentrum.

fghj

Begrenset høring av foreløpig utkast områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19.

Plandokumenter som er under arbeid er nå lagt ut på nettsiden. Grunnen til dette er at planen er lagt på en begrenset forhåndshøring. Byplan ønsker innspill på det foreløpige utkastet slik at eventuelle justeringer kan gjøres før planforslaget sendes på formell høring og legges til offentlig ettersyn. Det må derfor understrekes at dokumentene kun kan betraktes som arbeidsdokumenter. Alle dokumenter er å finne i meny til høyre.

Det planlegges for en arealbruk i området med sentrumsformål, torg, gågate, vei og fortau.  Områdereguleringen danner de helhetlige rammene for fremtidige detaljreguleringsplaner. Det er plankrav for ny bebyggelse, og ny utbygging må planlegges kvartalsvis. Dette for å sikre at hele potensialet i hvert kvartal blir utnyttet.  Områdene som reguleres til torg og gågate i planområdet vil bli viktige uteoppholdsområder for alle som oppholder seg i sentrum, inkludert de som bosetter seg i området.

Frist for å komme med innspill til arbeidet er 24. mai.2017. Sendes Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller elektronisk til postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2017/8661.

Området er avgrenset av torget og Bankgata, Sjøgata i nord og Dronningens gate i sør. Målet med planarbeidet er å lage en områdereguleringsplan som gir muligheter til å utvikle kvartalene mellom Bankgata og Torvet, og som samtidig ivaretar områdets identitet og historie.

Kulturminnefaglig rapport 2014

Det har tidligere blitt utarbeidet en kulturminnefaglig rapport som gir en kulturminnefaglig vurdering av de aktuelle byggene, samt en beskrivelse og verdivurdering av området som helhet. De kulturhistoriske ressursenes verdi, utviklingspotensial og sårbarhet blir diskutert ut fra de enkelte byggenes objektsverdi og deres verdi som del av et bygningsmiljø.

Mulighetsstudie

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør en utvikling av området basert på en balanse mellom utvikling og vern. Studien er en del av beslutningsgrunnlaget for utarbeidingen av områdereguleringsplanen. Mulighetsstudien er utarbeidet av LINK arkitektur. Mulighetsstudien kan lastes ned i menyen til høyre.

Estetikkveileder

Veilederen kan være et verktøy for kommunen, gårdeiere og prosjekterende i forbindelse med vedlikehold og restaurering av de bevaringsverdige fasadene i Storgata. Byplan vil videre arbeide med hvordan veilederen skal bli en del av planen, og hvilke retningslinjer som tas inn i planen.

 

Det må understrekes at de faglige rapportene er en del av et planarbeid der det ennå ikke er gjort politiske vedtak, og dokumentene kan derfor betraktes som faglige anbefalinger og underlagsmateriale.

 

Arbeidet som pågår og fremdrift 2017:

Utkast til plan og uoffisiell høring av planforslag:  slutten av april
Høring og offentlig ettersyn av områdereguleringsplan:  slutten av mai
Behandling av planforslag i komité for plan, næring og miljø   11.oktober

                                                             

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt saksbehandler Susanne Dale Jomås på e-post: susanne.dale.jomas@bodo.kommune.no