75 55 50 00

Du er her:

Strategisk boligarbeid i Bodø kommune

Dagens boligmarked gir store utfordringer for mange grupper i Bodøsamfunnet. Høye priser for både leid og eid bolig gjør at terskelen for å skaffe et hensiktsmessig hjem tilpasset egen økonomi og eventuelle funksjonsutfordringer blir høy for mange. Bodø kommune vurderer at en helhetlig boligpolitikk er nødvendig for å skape en god boligutvikling i kommunen. Kommunens nærings- og utviklingsavdeling har ansvar for utarbeidelse og koordinering av strategiske føringer for boligpolitikken i Bodø kommune.

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt i Bodø bystyre 13.februar 2014. Dette er Bodøs første helheltige plan for boligpolitikken og omfatter generell boligutvikling, boligsosiale utfordringer og organisering. Planen er et styrende dokument for det boligpolitiske arbeidet og skal styrke kommunens rolle som premissgiver og aktiv tilrettelegger for boligutviklingen.

Planen og aktuelle vedlegg kan leses under egen side for boligpolitisk handlingsplan i meny til venstre.