75 55 50 00

Du er her:

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune

Ny Helse- og omsorgslov pålegger kommuner og Helseforetak å inngå forpliktende samarbeidsavtaler.

I løpet av 2012 inngikk Bodø kommune og Nordlandssykehuset en overordnet Samarbeidsavtale og hele 11 tjenesteavtaler.

Avtalene er vedtatt av Bodø bystyre.

Du finner avtalene i lenke til høyre.

Tjenesteavtalenes innhold:

Tjenesteavtale 1: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.

Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Tjenesteavtale 3: Retningslinjer for innleggelse i sykehus.

Tjenesteavtale 4: Om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.

Tjenesteavtale 5: Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon.

Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

Tjenesteavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester.

Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.

Tjenesteavtale 10: Samarbeid om helsefremming og sykdomsforebygging.

Tjenesteavtale 11: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.