75 55 50 00

Du er her:

Rehabilitering

Rehabilitering og forebygging er en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Innsats for å styrke innbyggernes evne til å mestre eget liv øker livskvaliteten til den enkelte.

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser.

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Definisjonen vektlegger at habilitering og rehabilitering er en prosess med brukeren/pasienten i sentrum.

Habilitering og rehabilitering er ett av områdene det legges økt vekt på i samhandlingsreformen

  • Rehabiliteringsavdelingen (døgnplasser)

    Rehabiliteringsavdelingen har 15 rom og en treningsleilighet. Rommene har eget bad og 3 rom har også minikjøkken. Avdelingen har egen treningssal. Senteret har dessuten et stort spesialinnredet brukerrom for bl.a. ryggmargskadde, samt tilgang til terapibasseng, treningskjøkken og aktivitetsrom.

  • Rehabiliteringtjenesten

    Rehabiliteringstjenesten er en virksomhet i helse- og omsorgsavdelingen, og består av 3 avdelinger; Rehabiliteringsavdelingen, Avd. for Ergoterapi og Hverdagsmestring og Avd. for Fysioterapi, Logopedi og Friskliv.