75 55 50 00

Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Kirkhaugen, Rønvik

articleimage

Byplansjefen har vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Kirkhaugen ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 3.mars 2018

Hensikten med planarbeidet er å innregulere eksisterende parkområde og å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende teknisk infrastruktur og leke- og uteoppholdsareal. Det legges til rette for etablering av lavblokkbebyggelse med totalt 60 boenheter.

Kommuneplanens arealdel viser planområdet som friområde(parkarealet) og bebyggelse og anlegg, og setter krav til detaljregulering. I forbindelse med planlagt utbygging vil eksisterende bygg bli revet. Planområdet er på 16 dekar.

Det er utført en trafikkutredning og en geoteknisk vurdering av den delen av planområdet som er regulert til utbyggingsformål. Det er også gjort en miljøteknisk undersøkelse av utbyggingsområdet. Videre er hensyn til barn og unges interesser gjort særskilt rede for i planbeskrivelsen.

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn.

Sakens dokumenter er tilgjengelige i menyen til høyre

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler Kari Valberg kari.valberg@bodo.kommune.no.

Uttalelser/merknader merkes med saksnummer 2017/16518 og sendes: Bodø kommune,Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

Høringsfrist er 3.3.2018