75 55 50 00

Du er her:

Hva er viktig for deg?

"Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet" st.meld. 26 (2014-2015) gir innbyggeren en ny og sterkere rolle. Dette gir oss mulighet til å utvikle en ny måte å møte hverandre på slik at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov og mulighet til å leve et aktivt og godt liv i fellesskap med andre.

Spørsmålet "hva er viktig for deg?" er et godt utgangspunkt for å ha fokus på det som er viktigst for den som trenger helsehjelp. Det gir et annet utgangspunkt for samtalen enn spørsmålet "hva feiler det deg?".

Hverdagsmestring er et grunnleggende forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansatt funksjonsnivå. Det er en ny måte å tenke tjenester på som krever at ansatte endrer sin måte å møte tjenestemottakere på.

Bodø kommune har satt igang prosesser for å sette ansatte i stand til å tenke og jobbe annerledes.

Hverdagsrehabilitering, mestringsagenter, motiverende samtale og velferdsteknologi er noen stikkord for dette arbeidet. Du kan lese mer om dette i folderen "Ny brukerrolle" som ligger i menyen til høyre. I brosjyren finner du også lenker til flere nettsteder med planverk, håndbøker og informasjonssteder.