75 55 50 00

Du er her:

Moderasjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er fra 1. januar 2017 kroner 2 730 per måned.

Dette innebærer at alle som har en brutto husholdningsinntekt lavere enn kroner 500500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Fra 1.august 2016 har alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kroner 450 000,- rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, gis det 30 % søskenmoderasjon for første søsken og 50 % for andre søsken.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, og endringene i forskriftene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

For å søke:

  • Bruk elektroniske søknadsskjema i menyen til venstre.
  • Søknaden gjelder for ett barnehageår. Dersom barnet starter i barnehagen i løpet av året kan søknad sendes inn når barnet begynner i barnehagen.
  • Dokumentasjon:

-  siste skattemelding fra foresatt(e)/samboere i husstanden. Skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke er registrert på selvangivelsen skal også dokumenteres.

- i tillegg de tre siste lønnslippene - for å dokumentere eventuelle inntektsendringer.

- annen dokumentasjon på skattepliktig inntekt/stønader eller endringer i husholdningens økonomi.

  • Innvilget moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden med tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Søknaden kan altså ikke ferdigbehandles før all dokumentasjon er mottatt.