75 55 50 00

Du er her:

Moderasjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er fra 1. januar 2018 kroner 2 910 per måned.

Dette innebærer at alle som har en brutto husholdningsinntekt lavere enn kroner 533 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kroner 450 000,- har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, gis det 30 % søskenmoderasjon for første søsken og 50 % for andre søsken.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, og endringene i forskriftene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

For å søke:

  • Bruk elektroniske søknadsskjema i menyen til venstre.
  • Søknaden gjelder for ett barnehageår. Dersom barnet starter i barnehagen i løpet av året kan søknad sendes inn når barnet begynner i barnehagen.
  • Dokumentasjon:

-  siste skattemelding fra foresatt(e)/samboere i husstanden. Skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke er registrert på selvangivelsen skal også dokumenteres.

- i tillegg lønnslipper for de tre siste måneder - for å dokumentere eventuelle inntektsendringer.

- dokumentasjon på annen skattepliktig inntekt/stønader eller endringer i husholdningens økonomi. Ved eventuell endringi inntektsforhold er søker pliktig å informere om dette umiddelbart.

  • Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter at søknaden med tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt og behandlet, og har ikke tilbakevirkende kraft. Søknaden kan altså ikke ferdigbehandles før all dokumentasjon er mottatt.