75 55 50 00
articleimage

Medvirkning og innbyggerinvolvering

I alt kommunalt planarbeid legges det vekt på at medvirkning skjer på en hensiktsmessig måte for de involverte. Tilrettelegging for medvirkning er viktig for å få innspill fra de som er berørt av området planen skal dekke. Boligplanen favner bredt og det er flere interessegrupper som blir berørt.

Rapport, dine innspill Kafedialog Sølvsuper Medvirkning i planprosesser Generell boligutvikling Brukernært verksted Boligsosiale forhold

Det har vært gjennomført både intern og ekstern medvirkning. Med intern medvirkning menes Bodø kommune som organisasjon og samarbeidspartnere som har en direkte innflytelse på planen. Prosjektgruppen som har utarbeidet planen har vært tverrfaglig sammensatt. Det har i planprosessen vært tett samarbeid med flere av kommunens øvrige planer som også er under utarbeidelse. Kommunen har gjennomført ulike verksteder innenfor aktuelle fagområder.  Med ekstern medvirkning menes deltakere som ikke er direkte involverte i planprosessen, men som kan være berørte eller ha interesse for planen. For å nå ut til Bodøs innbyggere har det vært gjennomført folkemøte, kampanjer for å motta innspill på kommunens hjemmeside og facebookside, samt politisk verksted hvor kommunens komiteer, råd og kommunedelsutvalg var invitert.

Gjennom ulike arenaer for medvirkning er det registrert flere innspill som har gått igjen. Blant gjengangerne er innspill om at kommunen må tilrettelegge for varierte boforhold og bomiljø for alle. Det har vært pekt på betydningen av differensierte boligstørrelser og boligpriser, samt behovet for utleieboliger. Det har videre vært fremhevet som viktig at kommunen er opptatt av gode møteplasser og uterom, som tilrettelegger for deltagelse og aktivitet på tvers av alder og livssituasjon.