75 55 50 00

Du er her:

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Bodø kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030. Ny kommuneplan forventes vedtatt i 2018, og skal erstatte gjeldende kommuneplans arealdel vedtatt i 2014.

Bilde i sentrum

Planprogram

Første steg i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er utarbeiding av planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Programmet lå ute på høring i perioden 20. februar-17. april.

Planprogrammet ble fastsatt av bystyret den 8. september 2016. Fastsatt planprogram er tilgjengelig i menyen til høyre.

Prosessen videre

Frem mot våren 2017 vil man gjennomgå innspill og gjøre utredninger på ulike temaer som fremkommer av planprogrammet.

Basert på innspillene og utredningene vil forslaget til ny kommuneplanens arealdel bli utarbeidet og sendt på høring og offentlig ettersyn i løpet av høsten 2017. Da vil det være mulig å gi uttalelser og merknader til forslaget. Høringen av planforslaget til ny kommuneplanens arealdel vil bli varslet og annonsert tilsvarende som for høringen av planprogrammet.

Etter høringen vil forslaget bearbeides og ferdig arealdel vil bli sendt til politisk behandling sommeren/høsten 2018.

Kontakt

Postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

Kontaktpersoner:

Marianne Siiri – marianne.siiri@bodo.kommune.no

Øvrige: Annelise Bolland (Byplansjef), Knut Kaspersen, Kari Valberg, Kjetil Christensen, Susanne D. Jomås, Mats Marthinussen.

Dokumenter

Gjeldende kommuneplanens arealdel og andre dokumenter tilknyttet rulleringen er tilgjengelig i menyen til høyre.

Alle innspillene som kom under oppstart og høring av planprogrammet er tilgjengelig i menyen til venstre.