75 55 50 00

Du er her:

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Bystyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 12.januar 2018.

Bilde i sentrum

Planprogram

Første steg i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er utarbeiding av planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Programmet lå ute på høring i perioden 20. februar-17. april.

Planprogrammet ble fastsatt av bystyret den 8. september 2016. Fastsatt planprogram er tilgjengelig i menyen til høyre.

Planforslag på høring og offentlig ettersyn

Planforslaget til ny kommuneplans arealdel er sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 10. november 2017 - 12. januar 2018.

Dokumentene og mer informasjon finner du ved å klikke på "Høring KPA 2018-2030" i menyen til venstre.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler Marianne Siiri, marianne.siiri@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader merkes med saksnummer 2017/16846 og sendes: Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

Høringsfristen er 12.1.2018.