75 55 50 00

Du er her:

Kommuneplanen - Bodø 2030. Samfunnsdelen

articleimage

foto.nordnorge.com Bjørn Erik Olsen

Bodø bystyre vedtok Kommuneplan 2014 – 2026, samfunnsdelen i februar 2014. Høsten 2016 vedtok bystyret Planstrategi Bodø 2016 – 2020. I denne er det tatt stilling til at kommuneplanen bør revideres. Dette vil derfor skje i løpet av 2017. I tillegg vil en rekke av kommunens planer revideres. Deriblant plan for folkehelse og boligsosial handlingsplan.

Kommuneplanens strategiske samfunnsdel skal gi retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. I denne planen ser vi mot år 2030.

Skal samfunnsdelen få en politisk relevans og være et nyttig styringsverktøy for å synliggjøre strategiske plangrep må politiske prioriteringer komme tydelig fram i dokumentet. En god samfunnsdel defineres derfor ikke av sitt omfang, men i hvilken grad det er et fokusert og handlingsrettet dokument som peker ut prioriterte satsingsområder.

I kommuneplanprosessen er det utarbeidet planstrategi med egen statusmelding og planprogram som er viktige grunnlagsdokumenter for samfunnsdelen - faktadelen om Bodø kommune ligger i disse dokumentene.

En har lagt vekt på å utarbeide et kortfattet og oversiktelig dokument som inneholde visjon, hovedmål og satsingsrområder mot år 2030.

Bodø bystyre vedtok samfunnsplanens strategiske samfunnsdel i møte den 13.2.14. Planen kan lastes ned til høyre i bildet.