75 55 50 00

Klimaplan

Bodø bystyre vedtok i bystyremøte 11.september 2014 å legge ut forslag til kommunedelplan klima og energi til offentlig ettersyn og sende forslaget ut på høring.

Bodø bystyre vedtok i bystyremøte 11.september 2014 å legge ut forslag til kommunedelplan klima og energi til offentlig ettersyn og sende forslaget ut på høring. Innen høringsfristen har det kommet inn 15 høringsuttalelser med til sammen 53 identifiserte innspill. Alle innspill er gjennomgått og kommentert og 13 av innspillene er nå tatt inn i planen som nå går til endelig vedtak.

Forslag til kommunedelplan klima og energi følger opp de føringer som bystyret har gitt gjennom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel og anses som et godt bidrag til å nå de målsetninger som er vedtatt i samfunnsdelen.