75 55 50 00

Kartleggingsverktøyet TWEAK

 

Kartleggingsverktøyet TWEAK

Utføres av jordmortjenesten

 

TWEAK er innført som rutine i Bodø og alle gravide blir spurt om sine alkoholvaner. Denne rutinen er ikke et kontrolltiltak, men en kartlegging for å kunne gi riktig oppfølging til de som trenger det.  TWEAK med tilleggsspørsmål er anbefalt gjennomført så tidlig som mulig i svangerskapet (uke 6-8) eller ved første konsultasjon. Vi har et prosjekt i Bodø med tidlig samtale til alle gravide fra u 0 tom u 12, som innføres i tjenesten fra 010117.. På denne samtalen blir det utført Tweak. Ellers får 1.gangsgravide tilbud om konsultasjon i uke 16 og flergangsgravide i uke 24.

Skjemaet består av i alt 8 spørsmål. De første 5 spørsmålene omhandler alkoholbruk det siste året. De 3 siste spørsmålene henviser til alkoholbruk før graviditet og under graviditet. Kartleggingen er frivillig. Det er viktig at den gravides selvbestemmelse respekteres. Dersom den gravide ikke ønsker å fylle ut skjema, er det viktig å utforske dette videre i en samtale.

 

TWEAK med tilleggsspørsmål fylles ut av den gravide selv under konsultasjonen.  Kartleggingsskjemaet er anonymt og vil kunne oppbevares til statistisk bruk.  Den papirbaserte versjonen skåres av jordmor i henhold til skåringsmanualen.  TWEAK med tilleggsspørsmål brukes for å identifisere risikobruk av alkohol blant gravide. Målet er å kunne fange opp de som trenger mer informasjon og støtte, og de som trenger oppfølging eller henvisning videre på grunn av inntak av alkohol som kan innebære risiko for barnet. TWEAK med tilleggsspørsmål er ikke et diagnostisk verktøy.

 

 

Hvorfor bruke et standardisert kartleggingsverktøy

Målet er at jordmødre skal bli bedre til å identifisere alkoholproblemer på et tidlig tidspunkt, slik at de kan gi et tilbud til den gravide og partneren. TWEAK med tilleggsspørsmål er et enkelt verktøy som er praktisk å benytte, og som forbedrer informasjon om alkoholbruk betydelig sammenlignet med vanlige rutinespørsmål.  Standardiserte spørsmål kan gi samtalen struktur og sikrer at man kommer innom viktige tema i forhold til alkoholbruk.

 

Hva skjer med informasjonen som blir gitt?                                                                                                   Når skjema er utfylt, skal jordmor gjennomgå besvarelsen sammen med den gravide og evt. partneren. Etter gjennomgang skal skjemaet makuleres eller kunne oppbevares anonymt til statistisk bruk.

Hvilke konsekvenser kan oppstå på grunn av kartleggingen og hvordan blir det fulgt opp?             Dersom kartleggingen avdekker alkoholbruk som utgjør en risiko for fosteret, må dette følges opp og den gravide må tilbys støttetiltak så raskt som mulig. Støttesamtale er en ekstra konsultasjon med fokus på kvinnens/ familiens problemområder.  Dette må vurderes ut fra hver enkelt situasjon. Frivillig tiltak skal prøves først. Dersom alkoholinntaket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at fosteret blir født med skade, kommer meldeplikten til den kommunale helse og omsorgstjenesten til anvendelse. Det føres på helsekortet og i journal at ”TWEAK” er gjennomført, men skåren skal ikke føres inn. Hvis kartleggingen og påfølgende samtale resulterer i tiltak, dokumenteres det i den gravides journal med begrunnelse.