75 55 50 00

Høring - Konsesjonssøknad helikopterlandingsplass Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF søkte i brev datert 1. juni om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Bodø helikopterplass, Nordlandssykehuset. Luftfartstilsynet har sendt ut konsesjonssøknaden på høring. I forbindelse med dette legger Bodø kommune ut konsesjonssøknaden på 3 ukers lokal høring.

Ryper

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 - 2028 på høring

Fylkesrådet i Nordland besluttet i FR-sak 15/246 å legge forslag til Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk til høring og offentlig ettersyn fram til 16. november 2015. (EKSTERN SIDE) - Papirutgave finnes på kommunens Servicetorg i Postgården, samt rådhuset.

Kart Nedre Hunstad

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Byplan varsler oppstart av planarbeid for Nedre Hunstad. Planarbeidet medfører at alle gjeldende planer innenfor planavgrensningen vil bli opphevet.

STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN

Utlysning av tilskuddsordning for 2016.

Barnefattigdom

Utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2016

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Byjubileet:

32 dager, 10 timer
01. januar 2016