75 55 50 00

Varsel om oppstart av planarbeid

Bodø kommune viser til tidligere annonsert oppstart av planarbeid for Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen. Med bakgrunn i behov for utvidet og endret utstrekning av planområdet, varsles det her om ny revidert planavgrensning for reguleringsplanarbeidet. Høringsfrist er den 24.04.2015.

Anbudskonkurranse

Bodø kommune kunngjør med dette åpning av anbudskonkurranse for sommerprogram for flyktninger i 2015 og 2016.

NYE VEIADRESSER

Bodø kommune, Vei- og stedsnavnutvalget, foreslår følgende nye veiadresser, endelig vedtak fattes av Bodø formannskap i løpet av våren.

Byjubileet:

414 dager, 19 timer
20. mai 2016