75 55 50 00

Du er her:

Hverdagsrehabilitering

articleimage

Ergoterapeut Liv Sundseth og Liv Kristiansen

Hverdagsrehabilitering gir tilfredse brukere og medarbeidere og bedrer kommuneøkonomien på sikt

Bakgrunn

Den demografiske utvikling setter velferds samfunnet under press. Samtidig med at de store årskullene fra 1940 og 1950 årene går i pensjon, inntrer de små årskull fra 1980`erne og 1990`erne på arbeidsmarkedet `. Dette vil innen få år gi problemer med å rekruttere arbeidskraft og finansiere den velferd, vi er vant til.

Lengst mulig i eget liv – i eget hjem og Hverdagsrehabilitering vil styrke fremtidens eldre, slik at de i større grad blir i stand til å mestre egen tilværelse. Ideen er, at den enkelte innbygger skal forbli uavhengig, selvhjulpen og aktivt deltakende i eget liv så lenge som mulig. På den måten vil det være  potensielt mulig å forbedre innbyggernes livskvalitet, samtidig med at man utsetter tidspunktet, hvor de eldre får behov for offentlig hjelp og støtte.

Tiltaket bygger på ulik forskning i Skandinavia og spesielt erfaringene fra Fredericia kommune i Danmark, som har svært gode resultat fra sin modell for Hverdagsrehabilitering.

Mål

Å utvikle en ny modell for tildeling av hjemmetjenester som innebærer redusert behov for hjemmetjenester, mer fornøyde brukere og medarbeidere(vinn, vinn, vinn).

Definisjon Hverdagsrehabilitering

  • Tverrfaglig tilnærming, blant annet med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, vernepleier og hjemmetrenere
  • Tidsavgrenset. Intensiv i starten.
    Brukerstyrt. Tar utgangspunkt i hva den enkelte borger synes er viktig
  • Skjer i nærmiljøet der folk bor og lever mens brukeren bor hjemme

Kartlegging, evaluering og justering av tiltak underveis

Organisering fra 01.07.14

Prosjektet organiseres under Rehabiliteringssenteret.

Tverrfagligteam utskilt i egen base:. 4 årsverk hjemmetrenere fra de aktuelle hjemmetjenestesonene. Samt 2 årsverk Ergoterapeut, 2 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk sykepleier

Implementering i distriktshjemmetjeneste sonene fra 01.09.14. Distriktsbase med 0,5 årsverk ergoterapeut og 0,5 årsverk fysioterapeut.

Resultat

Etter  tre  års praktisk erfaring med Hverdagsrehabilitering, har tjenesten resultater som tilsier at dette er viktig tiltak for å få ned vedtaksveksten i hjemmebasert omsorg.  Stort sett alle  som har fått tilbud og avsluttet vedtak om Hverdagsrehabilitering lever i dag med betydelige reduserte vedtak.

Følgeforskning

prosjekt i regi av Universitetet i Nordland " Å hoppe etter Fredericia blir resultatet like bra?", Fra 01.09.13 - 31.08.2017.

Fokus:

* Opplever målpersonene økt trivsel og livskavlitet?

* Trives ansatte med den nye måten å arbeide på?

* Bedre kommune økonomi?

Kontaktperson

Prosjektleder Åse Bente Mikkelborg tlf: 75 55 41 15 / 958 50 035
e-post: mikase@bodo.kommune.no

Teamleder: Liv Sundseth tlf: 94833715