75 55 50 00

Du er her:

Hjemmetjenester

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmetjenesten er et tilbud til personer som bor i hjemme.

Tjenestetilbudet innenfor hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, praktisk bistand, trygghetsalarm og matombringing.

  • Hjemmesykepleie består av bl.a av hjelp til personlig stell og omsorg ved alle behov, behandling,   veiledning og opplæring. Målet er å opprettholde livskvalitet slik at innbyggerne kan bo i eget hjem lengst mulig.
  • Praktisk bistand består av rengjøring, klesvakt, matlaging/handling og andre praktiske gjøremål.
  • Trygghetsalarm er en alarmknapp hvor i kan tilkalle bistand i akutte situasjoner.
  • Matombringing. Kjølt middagsmat for oppvarming levert hjemme.
  • Hverdagsrehabilitering

For å bli tildelt tjenester må det foreligge et reelt behov for tjenesten. Tildelingskontoret fatter vedtak på tjenesten utfra behov og lovverk. Søknad om tjenester gjøres skriftlig eller muntlig til Tildelingskontoret.