75 55 50 00

Generelt

Denne siden inneholder generell informasjon om bedriftsetablering og lenker til viktige informasjonssider på internett. For fyldig og oppdatert informasjon om de fleste sider ved etablering og drift, anbefaler vi bruk av www.altinn.no.

Etableringsservice har for øvrig en informasjonsskranke i Teamgårdens 2. etasje (Prinsensgt. 113 A) hvor du kan finne relevante brosjyrer, blanketter og skjemaer for etablerere. Det meste finnes også på internett.

Forretningsplanen

Erfaringer viser at en godt gjennomarbeidet forretningsplan er svært viktig for en vellykket etablering. www.altinn.no  gir mer informasjon om innholdet i en forretningsplan.

Valg av selskapsform /registrering

Det er vanskelig å si noe generelt om hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig. Det anbefales å ta kontakt med rådgiver for nærmere drøfting før du avgjør dette. Se også www.altinn.no, samt Skatteetaten i Bodø for mer informasjon.

Regnskap

Selv om et regnskapsfirma fører regnskapet ditt, er det viktig at du forstår hva et regnskap er og hva de enkelte tallene forteller deg. Klikk på www.altinn.no  for mer utfyllende informasjon.

Finansiering

Hovedtyngden av nyetablerere i Bodø finansieres gjennom låneopptak i bank. Av offentlige finansieringsordninger er det først og fremst Innovasjon Norge som yter lån og tilskudd til nyetablerere.

Tillatelser

I en rekke tilfeller er det nødvendig å innhente tillatelser fra offentlige myndigheter før man starter bedrift. Det kan være virksomhetens art, for eksempel etablering av spisested, som krever godkjenning - eller det kan være at det kreves en bestemt kompetanse hos den som etablerer bedriften. Nærmere informasjon finner du på www.altinn.no.

Skatt / avgifter

Opplysninger om regler for skattetrekk, merverdiavgift m.v. får du hos fylkesskattekontoret www.skatteetaten.no