75 55 50 00

Du er her:

Bolig

Kommunen har et ansvar for personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til disse, enten gjennom kommunale boliger eller ved å bistå med å skaffe privat eid eller leid bolig. Et presset boligmarked medfører desto større utfordringer for de mest vanskeligstilte. Økt boligbygging og utvikling av variert boligstruktur vurderes derfor å være viktig for økt bosetting av vanskeligstilte i egnet bolig.

Videre er det kommunenes rolle å bidra til å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet, blant annet gjennom kommunale utleieboliger og forvaltning av de boligsosiale virkemidlene startlån, bostøtte og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.

Kommunen har også tildelingsrett i enkelte boliger/borettslag.

 

 • Forside boligpolitisk handlingsplan 2014-2017

  Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017

  Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt i Bodø bystyre 13.februar 2014.

 • Samarbeid om boligfremskaffelse

  Bodø kommune er stadig i kontakt med husstander med behov for leid eller eid bolig, og som ikke får innpass i dagens pressede boligmarked. Kommunen søker derfor kontakt med aktuelle tilbydere i boligmarkedet for å drøfte mulig samarbeid på kort eller lang sikt.

 • Strategisk boligarbeid i Bodø kommune

  Dagens boligmarked gir store utfordringer for mange grupper i Bodøsamfunnet. Høye priser for både leid og eid bolig gjør at terskelen for å skaffe et hensiktsmessig hjem tilpasset egen økonomi og eventuelle funksjonsutfordringer blir høy for mange. Bodø kommune vurderer at en helhetlig boligpolitikk er nødvendig for å skape en god boligutvikling i kommunen. Kommunens nærings- og utviklingsavdeling har ansvar for utarbeidelse og koordinering av strategiske føringer for boligpolitikken i Bodø kommune.