75 55 50 00

Du er her:

Barnehagene i Bodø

Barnehagene i Bodø har et vidt spekter av tilbud. Det kan søkes om barnehageplass hele året.

Barnehager i Bodø kommune

Barnehagene i Bodø gir plass til over 3000 barn fra 0 - 5 år i både private og kommunale barnehager. Private og kommunale barnehager har et tett samarbeid, og også opptaket er samordnet. Vi har full barnehagedekning og bestreber oss på at barnet får plass i sitt nærmiljø.

Barnehagenes drift

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene." (Lov om barnehager § 1.1).


Kunnskapsdepartementet har fastsatt en rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Alle barnehagene jobber bevisst med rammeplanen slik at den er en integrert del av barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir den enkelte barnehagen stor frihet til innenfor lovens rammer selv å selv velge driftsform og fokusområder.


"Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger." (Lov om barnehager § 1.2).

Planleggingsdager

Barnehagene har på samme måte som skolene noen årlige planleggingsdager. Da er barnehagene stengt. Barnehagene informerer om disse dagene blant annet i årsplanen.