75 55 50 00

Du er her:

Ansvarsgruppe

Tjenestens målgruppe:
Brukere med omfattende og sammensatte behov, som behøver koordinering av tverrfaglige tiltak over tid, hvor flere enn to tjenester/virksomheter aktivt er med i prosessen.

Tjenester:
Her legges til grunn det tjenestetilbudet brukeren mottar / behøver fra ulike offentlige instanser og etater. Det bemerkes herunder at skole / opplæring og NAV regnes som en del av tjenestetilbudet når disse deltar i den tverrfaglige oppfølgingen.

Formål med tjenesten:
En ansvarsgruppe er et formalisert og tidsavgrenset samarbeidsforum for bruker/pårørende og tjenesteutøvere. En ansvarsgruppe har følgende formål;
1. Sikre brukermedvirkning ved utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbud.
2. Sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester, herunder smidige overganger i tiltakskjeden.
3. Sikre målrettet og helhetlig arbeid, der alle har kjennskap til sitt ansvarsområde.

Tjenesten omfatter:
Ansvarsgruppe er ikke pålagt i lov eller forskrift. Det er imidlertid anbefalt at arbeidet med individuell plan organiseres i en gruppe satt sammen av de tjenestene brukeren mottar og at det benyttes et felles begrep. I Bodø kommune er en slik gruppe definert som ansvarsgruppe, uavhengig om brukeren har vedtak på individuell plan eller ikke.

Hva gjør kommunen:
Ved etablering av nye ansvarsgrupper bør alle tjenester som er representert, herunder fastlege, innkalles til det første møtet. I møtet skal det tas stilling til hvilke tjenester som skal sitte i den videre ansvarsgruppen. Tjenester som ikke blir faste deltagere i ansvarsgruppen kan innkalles ved behov for drøfting av enkeltsaker.
Det skal til enhver tid være én tjenesteyter som koordinerer arbeidet i ansvarsgruppen. Ved valg av koordinator anbefales det at dette drøftes i et fagmøte i forkant av ansvarsgruppemøtet. Det er veldig viktig at koordinatoransvaret i ansvarsgruppen blir overført/ delegert videre til aktuell etat/fagutøver når en tjeneste trer ut av ansvarsgruppa. Det må innhentes samtykke til et slikt møte.

Hvordan søke tjenesten:
Et ønske om ansvarsgruppe kan komme fra tjenestemottakeren selv, foresatte, pårørende, hjelpeverge, verge eller andre nærpersoner. Tjenesteytere kan også være med å fremme behovet for ansvarsgruppe. Det skal foreligge samtykke for opprettelse av ansvarsgruppe.

Det søkes ikke om ansvarsgruppe, men kan opprettes når vilkår for målgruppen er oppfylt. De ulike tjenesteyterne har et samlet ansvar for etableringen og oppnevning av koordinator for ansvarsgruppen.